Перелік питань на перевірку знань під час підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників

(застосовуються з 01 квітня 2021 року)

 1. Внесення інформації до системи Державного земельного кадастру здійснюють:
 2. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється?
 3. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми загальною площею:
 4. Своєчасне виявлення зміни стану земель та властивостей ґрунтів, оцінка здійснення заходів щодо охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, попередження впливу негативних процесів і ліквідації наслідків цього впливу – це:
 5. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст розробляються за рішенням:
 6. Межі адміністративно-територіальних одиниць визначаються:
 7. Стадії проектування при розробці проектної документації:
 8. Форми державної експертизи:
 9. До основних завдань державної експертизи відноситься:
 10. Суб’єктами державної експертизи є:
 11. Вибіркова державна експертиза проводиться:
 12. Який термін дії позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації?
 13. Об’єктом державної експертизи землевпорядної документації є:
 14. У якому випадку може бути скасований висновок державної експертизи?
 15. Обов’язковій державній експертизі підлягають:
 16. Добровільна державна експертиза проводиться за ініціативою:
 17. Первинна, повторна, додаткова державна експертиза – це:
 18. Замовники державної експертизи землевпорядної документації мають право:
 19. До повноважень спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи належать:
 20. Обов’язки замовників державної експертизи:
 21. Яка документація із землеустрою не підлягає проведенню обов’язкової державної експертизи?
 22. Основними принципами державної експертизи землевпорядної документації є:
 23. Яка технічна документація із землеустрою підлягає проведенню обов’язкової державної експертизи?
 24. Вибіркова державна експертиза проводиться за ініціативою:
 25. Землеустрій призначений для:
 26. Бонітування ґрунтів проводиться з метою:
 27. Вид документації із землеустрою в галузі охорони земель?
 28. З метою реалізації заходів з рекультивації порушених земель розробляють:
 29. Формування земельних ділянок здійснюється:
 30. Охорона земель – це:
 31. Використання даних агрохімічної паспортизації земель:
 32. Порушені землі згідно закону «Про охорону земель» – це:
 33. Що не є документацією із землеустрою:
 34. Поля сівозмін формуються з урахуванням:
 35. Під час упорядкування території сівозмін передбачається:
 36. Який відсоток не може перевищувати вибіркова державна експертиза щодо об’єктів які їй підлягають?
 37. На яку із експертиз не можуть передаватися об’єкти експертизи?
 38. У якій формі не може проводитись державна експертиза землевпорядної документації?
 39. Державна експертиза проводиться шляхом:
 40. Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати:
 41. Яка оцінка допустимості не може бути у висновку державної експертизи?
 42. До проведення повторної державної експертизи залучаються:
 43. Рішення, прийняті відповідними органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування на підставі висновків державної експертизи, що скасовані або визнані недійсними:
 44. Який документ не входить до складу проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок?
 45. Який термін дії має рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою?
 46. Який максимальний строк складання документації із землеустрою?
 47. Відповідальність за порушення земельного законодавства громадяни та юридичні особи несуть:
 48. При організації сільськогосподарських угідь визначають:
 49. Для отримання інформації про якісний стан земель, а також для виявлення земель, що зазнають впливу водної та вітрової ерозії, підтоплення, радіоактивного та хімічного забруднення, інших негативних явищ, при землеустрої проводять:
 50. Водною ерозією називається:
 51. Хто формує земельну політику в Україні?
 52. До виду документації із землеустрою, який ведеться на загальнодержавному та регіональному рівнях відноситься:
 53. Система землеустрою включає:
 54. Межі адміністративно-територіальних одиниць визначаються:
 55. З метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням проводять:
 56. До особливо цінних земель не відносяться:
 57. Зміст поняття «охорона ґрунтів»:
 58. Передача земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб (за межам населеного пункту) належить до повноважень:
 59. Суб’єктами права комунальної власності на земельні ділянки є:
 60. Документація із землеустрою розробляється у вигляді:
 61. Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно:
 62. Який вид документації із землеустрою не підлягає погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин?
 63. Охорона земель – це:
 64. Рекультивація порушених земель – це:
 65. Які землі підлягають рекультивації?
 66. Нормативно-правові акти, якими здійснюється правове регулювання у сфері охорони земель:
 67. Яким нормативно-правовим документом регламентується здійснення консервації земель?
 68. Яким чином здійснюється консервація земель?
 69. Чи може передаватися в оренду земельна ділянка, яка обмежена заставою?
 70. Припинення права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення у разі добровільної відмови від неї здійснюється за:
 71. Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть використовуватися для:
 72. Визначення земель, придатних для потреб сільського господарства, провадиться:
 73. Право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб – це:
 74. Які з перелічених об’єктів не належать до об’єктів інженерного облаштування території:
 75. Експерт державної експертизи має право:
 76. Грошова оцінка земельних ділянок, як складова управління земельними ресурсами, поділяється на два види:
 77. Що передбачає проведення рекультивації як складової частини охорони природи?
 78. Ширина санітарно-захисної зони навколо залізниці встановлюється залежно від:
 79. Землевпорядний процес включає такі стадії:
 80. Упорядкування території сівозмін не передбачає:
 81. Кадастровий номер земельної ділянки змінюється у випадках:
 82. Право власності на землю – це право:
 83. Землеустрій базується на таких принципах:
 84. Максимальний строк складання документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок становить:
 85. Цільове призначення земельної ділянки – це:
 86. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, передаються співвласникам багатоквартирних житлових будинків у:
 87. До земель загального користування населених пунктів належать:
 88. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власність замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств загальною площею:
 89. До особливо цінних земель не відносяться:
 90. До земель водного фонду належать:
 91. До земель морського транспорту не належать землі під:
 92. До складу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки входить:
 93. Цільове призначення земельної ділянки – це:
 94. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка знаходиться у приватній власності, із зміною цільового призначення, розробляється:
 95. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:
 96. До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин належить:
 97. Зміст поняття «охорона земель»:
 98. Документація із землеустрою в галузі охорони земель – це:
 99. При організації сільськогосподарських угідь визначають:
 100. Під час упорядкування території сівозмін передбачається:
 101. Передача земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб (за межам населеного пункту) належить до повноважень:
 102. До якої категорії земель належать полезахисні лісосмуги:
 103. Землі оборони можуть перебувати у:
 104. Громадяни і юридичні особи для заліснення в установленому порядку можуть набувати у власність такі земельні ділянки:
 105. Земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів вирішує:
 106. Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у:
 107. Обласні державні адміністрації передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування:
 108. Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок:
 109. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власність замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств площею до:
 110. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства:
 111. Включення земельних ділянок у межі села, селища міста, району у місті:
 112. Система землеустрою містить сукупність таких взаємопов’язаних складових:
 113. Порядок здійснення природно-сільськогосподарського районування земель визначає:
 114. До документації із землеустрою належать:
 115. Один з етапів рекультивації земель:
 116. Під час упорядкування території сівозмін передбачається:
 117. Земельні ділянки для користування надрами надаються користувачам надр:
 118. Яке з наведених визначень визначає термін «проект землеустрою»?
 119. Який із наведених видів документації не є документацією із землеустрою?
 120. Який із наведених видів документації із землеустрою відноситься до землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях?
 121. Формування земельних ділянок здійснюється:
 122. Які із зазначених проектів землеустрою не потребують погодження?
 123. Який орган приймає рішення про встановлення та зміну меж міста?
 124. Які землі підлягають консервації?
 125. До обов’язків орендаря земельної ділянки сільськогосподарського призначення належить:
 126. Зміна цільового призначення земельної ділянки приватної власності, наданої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:
 127. Вилучення земельних ділянок державної власності – лісів для нелісогосподарських потреб належить до повноважень:
 128. До якої категорії земель належать земельні ділянки надані для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту?
 129. Спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються виключно:
 130. Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за:
 131. Навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів створюються:
 132. Продаж земельної ділянки комунальної власності іноземній юридичній особі здійснюється:
 133. При ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій переважне право на отримання земельних ділянок поруч з населеними пунктами мають:
 134. Вартість земельної ділянки, відчуженої для суспільних потреб, визначається за договором на підставі:
 135. У галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів встановлюються такі нормативи:
 136. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи мають право передавати у власність або в користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення:
 137. Спільна власність на землю може бути:
 138. Право користування чужою земельною ділянкою для потреб будівництва називається:
 139. Земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб передають:
 140. Повноваження щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель покладені на:
 141. До особливо цінних земель відносяться:
 142. Яка ширина прибережної захисної зони передбачається проектами землеустрою для малих річок, струмків (площа водозбору до 2 тис. км2) і ставків площею до 3 га?
 143. Яка ширина прибережної захисної зони передбачається проектами землеустрою для середніх річок (площа водозбору від 2 тис. км2) і ставків площею понад 3 га?
 144. Яка ширина прибережної захисної зони передбачається проектами землеустрою для великих річок, водосховищ з площею водозбору понад 50 тис. км2?
 145. Для створення сприятливого режиму водних об’єктів уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, розміри яких визначаються за:
 146. Приватні несільськогосподарські підприємства, установи та організації можуть набувати у власність або оренду землі сільськогосподарського та іншого призначення для ведення:
 147. Помилки, допущені органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру виправляються:
 148. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється у строк:
 149. Об’єктами Державного земельного кадастру є:
 150. На отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:
 151. Відомості про розподіл земель між власниками та користувачами вносяться до Державного земельного кадастру:
 152. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється:
 153. Хто забезпечує підготовку лотів до продажу на земельних торгах?
 154. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:
 155. Особа, в інтересах якої встановлений земельний сервітут може передавати його, іншим фізичним та юридичним особам шляхом:
 156. Визначення земель, придатних для потреб сільського господарства, провадиться на підставі:
 157. Земельні спори у межах населених пунктів з приводу додержання громадянами правил добросусідства вирішуються:
 158. Зони санітарної охорони створюються навколо:
 159. З метою реалізації заходів з рекультивації порушених земель, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами розробляються:
 160. Землі природно-заповідного фонду можуть перебувати:
 161. Приватизація земельної ділянки громадянином який є членом садівницького товариства здійснюється:
 162. Земельні ділянки зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи:
 163. Прибережні захисні смуги встановлюються навколо водойм шириною:
 164. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам:
 165. У клопотанні особи, яка зацікавлена в одержанні земельної ділянки із земель державної та комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, зазначаються:
 166. Землі атомної енергетики можуть перебувати в:
 167. Вздовж річок на їх берегах виділяються:
 168. Виконавцем земельних торгів є:
 169. Розробниками документації із землеустрою є:
 170. Сертифіковані інженери-геодезисти зобов’язані підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації не рідше:
 171. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, безоплатно за добровільним зверненням без складання кваліфікаційних іспитів інженерам-землевпорядникам, які на момент набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт» відповідають одній із таких умов:
 172. Чи є обов’язковою копія кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника у складі проекту землеустрою?
 173. За достовірність інформації, яка подається до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, у порядку, встановленому Законом України «Про землеустрій» несе відповідальність:
 174. Кваліфікаційна комісія здійснює контроль за:
 175. Інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, подає до Кваліфікаційної комісії:
 176. Інженери-землевпорядники, позбавлені кваліфікаційного сертифіката внаслідок порушення законодавства у сфері землеустрою відповідно до статті 68 Закону України «Про землеустрій», допускаються до складання кваліфікаційного іспиту:
 177. Громадяни України мають право на безоплатну приватизацію земельних ділянок для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території села в розмірі:
 178. Районні державні адміністрації передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення та за межами населених пунктів для:
 179. До клопотання особи, яка зацікавлена в одержанні земельної ділянки із земель державної та комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, додаються:
 180. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється без надання дозволу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень у разі передачі:
 181. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам здійснюють:
 182. Земельна ділянка може бути конфіскована:
 183. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів:
 184. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у разі:
 185. Встановлення і зміна меж міст належить до повноважень:
 186. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту:
 187. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть належати на праві власності:
 188. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин:
 189. Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи є:
 190. Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються:
 191. Які документи входять до складу проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок?
 192. Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника:
 193. Витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників надається:
 194. Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у разі:
 195. Дія кваліфікаційного сертифіката поновлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин після усунення особою наявних зауважень:
 196. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:
 197. Право на безоплатну приватизацію землі мають:
 198. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб, здійснюється за ініціативою:
 199. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів у розмірі не більше:
 200. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах:
 201. Охоронні зони створюються навколо таких об’єктів:
 202. У межах санітарно-захисних зон забороняється:
 203. Підставою для припинення права власності на земельну ділянку є:
 204. До земель сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя) належать:
 205. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту:
 206. На земельних ділянках для городництва дозволяється:
 207. Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель:
 208. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми загальною площею:
 209. Землі водного фонду можуть перебувати у:
 210. Право власності на землю – це право:
 211. Винесення в натуру (на місцевість) меж сформованої земельної ділянки до її державної реєстрації здійснюється за:
 212. Межі суміжних земельних ділянок приватної власності можуть бути змінені їх власниками без формування нових земельних ділянок за:
 213. Державна реєстрація прав суборенди, сервітуту, які поширюються на частину земельної ділянки, здійснюється після:
 214. Основою для відновлення меж є:
 215. Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з:
 216. Рішення про припинення права постійного користування земельними ділянками історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення з підстав добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється за погодженням з:
 217. Земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби можуть орендувати:
 218. У разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі:
 219. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст розробляються за рішенням:
 220. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району розробляється за рішенням відповідної районної ради, а у разі якщо районна рада не утворена:
 221. У разі встановлення меж міста проект погоджується з:
 222. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у приватній власності затверджується:
 223. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок затверджується:
 224. Роботи з інвентаризації земель включають:
 225. Виконавці подають копії матеріалів, отриманих за результатами проведення інвентаризації земель, до місцевого фонду документації із землеустрою:
 226. Робочий інвентаризаційний план не складається у разі інвентаризації:
 227. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки видається на підставі:
 228. Строк дії дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки:
 229. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється:
 230. Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є:
 231. Використання з метою удобрення ґрунтів осадів стічних вод, що накопичуються на водоочисних спорудах, здійснюється:
 232. З метою своєчасного виявлення зміни стану земель та властивостей ґрунтів, оцінки здійснення заходів щодо охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, попередження впливу негативних процесів і ліквідації наслідків цього впливу проводиться:
 233. Земельна ділянка може належати на праві спільної сумісної власності:
 234. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення на підставі:
 235. Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту:
 236. Підстави припинення права власності:
 237. Що не є вихідними даними для проведення інвентаризації земель?
 238. Зведений інвентаризаційний план не складається у разі інвентаризації:
 239. Для погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробник документації із землеустрою подає до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки:
 240. Виготовлення проекту землеустрою в електронному вигляді здійснюється з урахуванням таких вимог:
 241. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються:
 242. Який вид документації складається з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних процесів?
 243. Який вид документації складається з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів?
 244. Який максимальний розмір земельної ділянки для городництва?
 245. Який вид документації із землеустрою не включає перелік обмежень у використанні земельних ділянок відповідно до Закону України «Про землеустрій»?
 246. Ким приймається рішення про встановлення і зміну меж районів і міст?
 247. Ким приймається рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району?
 248. Ким приймається рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена?
 249. Чи тягне за собою припинення права власності/користування земельними ділянками у разі включення цих ділянок у межі району, села, селища, міста, району у місті?
 250. Право на розміщення об’єктів трубопровідного транспорту або інженерної інфраструктури меліоративних систем може здійснюватися на підставі:
 251. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:
 252. Кому можуть надаватися земельні ділянки із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для здійснення відповідної діяльності?
 253. Техногенно забруднені земельні ділянки, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію підлягають:
 254. Консервація земель, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється за ініціативою:
 255. До основних завдань державного контролю за використанням та охороною земель відносять:
 256. До основних принципів здійснення державного контролю за використанням та охороною земель відносять:
 257. Об’єктом державного контролю за використанням та охороною земель є:
 258. Види адміністративних стягнень, які мають право застосовувати державні інспектори, що здійснюють контроль за використанням земель:
 259. Припинення господарського використання на визначений термін та залуження або залісення деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержувати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я – це:
 260. Погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів- це:
 261. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюють:
 262. Поверхневий шар ґрунту, який характеризується родючістю –це:
 263. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки надає:
 264. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки не вимагається у випадку:
 265. У яких випадках за відсутності плану зонування або детального плану території дозволяється передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб?
 266. Яка ширина прибережних захисних смуг встановлюється на земельних ділянках земель морського транспорту?
 267. Охорона земель – це:
 268. Техногенно забруднені землі – це:
 269. Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є:
 270. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на:
 271. Чи зобов’язаний відчужити земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва іноземний громадянин, набутою ним, як громадянином України під час паювання земель колективного сільськогосподарського підприємства?
 272. На підставі якої документації із землеустрою відводиться земельна ділянка у власність, якщо у громадянина наявне рішення органу місцевого самоврядування прийняте відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок»?
 273. Чи має право орган місцевого самоврядування надати із зміною цільового призначення земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського призначення (відумерла спадщина) громадянину для ведення особистого селянського господарства?
 274. Хто має право на земельну частку (пай) під час паювання земельної ділянки, наданої в оренду засновнику фермерського господарства?
 275. Чи допускається на земельних ділянках, наданих в оренду для городництва, закладання багаторічних плодових насаджень, а також спорудження будівель і споруд?
 276. Мінімальний строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства:
 277. Чи відноситься діяльність, пов’язана з веденням особистого селянського господарства, до підприємницької діяльності?
 278. Документами Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення, є:
 279. Замовники державної експертизи землевпорядної документації:
 280. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів підлягають:
 281. Проект відведення земельної ділянки обов’язково складається у випадку:
 282. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій підлягають:
 283. Строки реалізації заходів, визначених схемою землеустрою і техніко-економічними обґрунтуваннями використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць залежать від поставлених завдань, але не можуть бути меншими:
 284. Яка із дій не відповідає основній стадії проведення державної експертизи землевпорядної документації:
 285. Порядок розробки проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення встановлений:
 286. Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням:
 287. Яка із перелічених видів документації, що підлягає обов’язковій державній експертизі, не належить до компетенції Головного управління Держгеокадастру у області?
 288. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається:
 289. Підставою для проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення державної форми власності є:
 290. Система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. це:
 291. Робочі проекти землеустрою складаються з метою:
 292. Робочі проекти землеустрою (земельних ділянок комунальної власності) розробляються на підставі рішення:
 293. Комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель це:
 294. Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід внаслідок проведення гірничо- добувних робіт підлягають:
 295. До малопродуктивних земель відносяться:
 296. Яке твердження є вірним?
 297. Земельна ділянка під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, передаються?
 298. Землеустрій здійснюється на підставі:
 299. Хто є розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок:
 300. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться:
 301. Яка документація з оцінки земель підлягає обов’язковій державній експертизі?
 302. Ким затверджується технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів?
 303. Що є підставою для проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок)?
 304. Сукупність текстових та графічних матеріалів, що визначають технічний процес проведення заходів з використання та охорони земель без застосування елементів проектування – це:
 305. Що не відноситься до повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин:
 306. Державний нагляд у сфері землеустрою здійснює:
 307. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніше ніж через:
 308. Яка із перелічених видів документації, що підлягає обов’язковій державній експертизі, не належить до відання Держгеокадастру?
 309. За чиєю ініціативою проводиться добровільна державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) щодо будь-якої землевпорядної документації, крім тієї, що підлягає обов’язковій державній експертизі?
 310. При закінченні терміну дії висновку державної експертизи, документація підлягає проведенню:
 311. Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні землеустрою проводяться з метою:
 312. Земельно-оціночні роботи при здійсненні землеустрою виконуються з метою:
 313. Повторна державна експертиза проводиться:
 314. Яка технічна документація із землеустрою підлягає проведенню обов’язкової державної експертизи?
 315. Який відсоток не може перевищувати вибіркова державна експертиза щодо об’єктів які їй підлягають?
 316. Обов’язкова, добровільна та вибіркова державна експертиза – це:
 317. Проведення державної експертизи землевпорядної документації передбачає:
 318. Строки проведення державної експертизи землевпорядної документації не можуть перевищувати:
 319. Якщо до початку реалізації заходів, передбачених розробленою землевпорядною документацією, з’явилися нові відомості чи обставини, що не були належним чином відображені їх розробниками та мають значення для об’єктивного дослідження і оцінки об’єкта державної експертизи, об’єкт підлягає:
 320. До якої кількості варіантів повинні зводитись висновки державної експертизи землевпорядної документації:
 321. Який вид документації із землеустрою не підлягає погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин?
 322. Отримана в процесі обстежень інформація використовується для:

А) проведення агроекологічної оцінки земель;

 1. Рішення, прийняті відповідними органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування на підставі висновків державної експертизи, що скасовані або визнані недійсними можуть бути:
 2. Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються:
 3. Яка із перелічених видів документації, що підлягає обов’язковій державній експертизі, не належить до компетенції Держгеокадастру?
 4. Якщо у строк, встановлений законодавством України, не розпочато реалізацію заходів, передбачених об’єктом державної експертизи, то він підлягає проведенню:
 5. Державна експертиза землевпорядної документації проводиться:
 6. Формування земельних ділянок здійснюється:
 7. Процедура проведення державної експертизи землевпорядної документації включає:
 8. Відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» індексна кадастрова карта (план) – це:
 9. У разі виявлення розбіжностей між відомостями Державного земельного кадастру, які містяться на електронних та паперових носіях, пріоритет мають:
 10. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими відомостями згідно із Законом України «Про Державний земельний кадастр» здійснюється:
 11. Держателем Державного земельного кадастру є:
 12. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до діючого законодавства здійснюється:
 13. Що з наведених варіантів не є об’єктом Державного земельного кадастру?
 14. Який із наведених варіантів відповіді не позначає документи Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення?
 15. Чи можуть бути вилучені оригінали документів Державного земельного кадастру в органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру? Оберіть найбільш повний варіант відповіді.
 16. Протягом якого строку здійснюється внесення відомостей до Державного земельного кадастру (з дня отримання відповідних документів)?
 17. Вибіркова державна експертиза землевпорядної документації проводиться за ініціативою:
 18. Який термін дії позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації?
 19. У якому випадку може бути скасований висновок державної експертизи землевпорядної документації?
 20. Добровільна державна експертиза землевпорядної документації проводиться за ініціативою:
 21. Первинна, повторна, додаткова державна експертиза землевпорядної документації – це:
 22. До складу виконавців державної експертизи не можуть залучатись на договірних засадах:
 23. Яка із перелічених видів документації із землеустрою не підлягає проведенню обов’язкової державної експертизи?
 24. Протягом якого строку органи державної влади (крім Верховної Ради України) та органи місцевого самоврядування після прийняття рішень про затвердження документації із землеустрою і технічної документації з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відповідно до їх компетенції засвідчені копії вказаних рішень для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру?
 25. Яким нормативно-правовим актом визначено вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа?
 26. На підставі якої документації вносяться відомості про нормативну грошову оцінку земель до Державного земельного кадастру?
 27. На підставі якої документації вносяться відомості про масив земель сільськогосподарського призначення до Державного земельного кадастру?
 28. Яка з наведених підстав внесення відомостей до Державного земельного кадастру про цільове призначення земельних ділянок щодо виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель не відповідає законодавству?
 29. На кого відповідно до законодавства покладено обов’язок здійснення перевірки відповідності наданого для внесення відомостей до Державного земельного кадастру електронного документа наявним даним Державного земельного кадастру та встановленим вимогам до змісту, структури і технічних характеристик щодо розроблення такого документа?
 30. Який із наведених варіантів відповіді не є підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки?
 31. Який із наведених варіантів відповіді не є підставою відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» для скасування державної реєстрації земельної ділянки Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію?
 32. Який документ безоплатно видається заявнику на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту?
 33. В якій формі відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» ведеться кадастрова карта (план)?
 34. Протягом якого строку відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, надаються викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)?
 35. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж об’єктів кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснюються:
 36. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснюються:
 37. Протягом якого строку здійснюється виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості?
 38. Форма адміністративної звітності з кількісного обліку земель це форма:
 39. Запис у Поземельній книзі скасовується (поновлюється) Державним кадастровим реєстратором на підставі:
 40. Витяг з Державного земельного кадастру надається про:
 41. Матеріали Державного земельного кадастру застосовуються для:
 42. Нормативна грошова оцінка індексується на коефіцієнт індексації (Кі) що розраховують виходячи з середньорічного індексу інфляції(І) за формулою:
 43. Відомості про об’єкти Державного земельного кадастру, що змінюються, вносяться до Державного земельного кадастру:
 44. Графічне зображення, що відображає місцезнаходження земельної ділянки, її зовнішні межі, межі земельних угідь та земель, обмежених у використанні та обмежених правами інших осіб, із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки:
 45. Чи залежить кадастрове зонування від адміністративно-територіального поділу України відповідно до Закону «Про Державний земельний кадастр»?
 46. Яким типом лінії та кольором викреслюються межі земельних ділянок на кадастровому плані (схемі)?
 47. Яким об’єктам Державного земельного кадастру присвоюється кадастровий номер?
 48. Ідентифікатором земель у межах державного кордону, земель у межах територій адміністративно-територіальних одиниць, обмежень у використанні земель у Державному земельному кадастрі є їх:
 49. Контроль за сплату земельного податку і орендної плати законом покладено на:
 50. Об’єктом плати за землю в Україні є:
 51. Землі сільськогосподарського призначення – це:
 52. Який розмір на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності мають громадяни України для ведення особистого селянського господарства?
 53. В якій формі власності можуть перебувати землі природно-заповідного фонду?
 54. Зміст права власності складають:
 55. Містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України це:
 56. До фіскально-бюджетних інструментів управління земельними ресурсами відносять:
 57. Об’єктом державної експертизи землевпорядної документації є:
 58. Організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об’єктів експертизи, перевірка відповідності об’єктів державної експертизи вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, підготовка об’єктивних та обґрунтованих висновків державної експертизи – це:
 59. Суб’єктами державної експертизи землевпорядної документації є:
 60. Розмір плати за проведення державної експертизи землевпорядної документації:
 61. Протягом якого строку інформація про виправлення технічних помилок надається власникам та користувачам земельних ділянок, а також третім особам, чиїх інтересів стосувалося виправлення таких помилок?
 62. Плата за надання відомостей Державного земельного кадастру справляється у вигляді адміністративного збору, розмір якого визначається згідно з законом:
 63. Протягом якого строку Державний кадастровий реєстратор або інша уповноважена законом особа, зобов’язані надати заявнику документ, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (крім витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку), або мотивовану відмову у його наданні, з дати реєстрації відповідної заяви?
 64. Хто із наведених суб’єктів має право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них, зокрема документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку?
 65. За чий рахунок здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної Державним кадастровим реєстратором фізичним чи юридичним особам під час виконання своїх обов’язків?
 66. Який із наведених варіантів відповіді щодо суб’єктів, які мають право на отримання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, є помилковим?
 67. Хто із наведених суб’єктів відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, має право на отримання витягу з Державного земельного кадастру про межі державного кордону, землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону)?
 68. Який термін дії витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, що видається спадкоємцям для оформлення права на спадщину?
 69. Хто із наведених суб’єктів відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, має право на отримання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)?
 70. Щодо території яких адміністративно-територіальних одиниць надається доступ до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання сільським, селищним, міським радам?
 71. Яким суб’єктам може надаватися доступ до відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон (графічне зображення державного кордону, повні назви суміжних іноземних держав, опис меж прикордонної смуги, документи, на підставі яких встановлено державний кордон, проведено демаркацію державного кордону) в режимі читання?
 72. Вимоги до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення розміщуються:
 73. Чи дозволяється суб’єктам, які отримали доступ до відомостей Державного земельного кадастру у режимі читання, надавати іншим особам за їх зверненнями отриману в результаті пошуку інформацію?
 74. Для формування картографічної основи Державного земельного кадастру використовується єдина державна:
 75. Інформація про скасовані кадастрові номери земельних ділянок зберігається у Державному земельному кадастрі:
 76. Об’єктами державної реєстрації земельних ділянок є:
 77. Складовою частиною кадастрової карти (плану) є:
 78. Земельна ділянка може бути об’єктом цивільних правочинів лише після внесення відомостей про неї до:
 79. Документами Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення є:
 80. Державний захід щодо накопичення, систематизації й аналізу всебічних відомостей про кількість, розміщення, господарське використання земельних ресурсів та їх природний стан – це:
 81. Звіт про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням і формами власності це форма:
 82. У разі виявлення технічної помилки, допущеної в записах Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення, зазначений орган письмово повідомляє про це зацікавлену особу протягом:
 83. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється:
 84. Кадастровий план земельної ділянки складається в електронній (цифровій) та паперовій формі у масштабі:
 85. Укажіть квартальні форми звітності:
 86. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється з дня отримання відповідних документів у строк, що не перевищує:
 87. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування:
 88. До якої категорії систем ідентифікації земельних ділянок відноситься Україна:
 89. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту:
 90. Відомості про значення площі об’єкта Державного земельного кадастру вносяться до нього з точністю до:
 91. Для кого з наведених суб’єктів не передбачено надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання відповідно до законодавства?
 92. За формою згідно з яким додатком до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, подається заява про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання сертифікованим інженером-землевпорядником та сертифікованим інженером-геодезистом?
 93. Ким здійснюється подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр»?
 94. З якого моменту є чинними обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами?
 95. Навколо яких об’єктів створюються санітарно-захисні зони відповідно до Земельного кодексу України?
 96. З якою точністю до Державного земельного кадастру вносяться відомості про значення площі об’єкта Державного земельного кадастру?
 97. Підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру про його геодезичну, картографічну основи, індексні кадастрові карти (плани) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (зміни до них), індексну кадастрову карту кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць (зміни до неї) є:
 98. Яким центральним органом виконавчої влади встановлюється Порядок адміністрування Державного земельного кадастру?
 99. Яким нормативно-правовим актом визначається склад відомостей Державного земельного кадастру?
 100. Хто подає заяву про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з доданими документами через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви?
 101. Протягом якого строку орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру виправляє помилки у присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою) з моменту її виявлення?
 102. Помилки у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру, виправляються:
 103. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району розробляється за рішенням відповідної районної ради, а у разі якщо районна рада не утворена:
 104. У разі встановлення меж міста проект погоджується з:
 105. Порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах – це:
 106. Земельно-реєстраційною одиницею є:
 107. Компактна територія, що визначається з метою раціональної організації кадастрової нумерації та межі якої, як правило, збігаються з природними або штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо) – це:
 108. Право власності на земельну ділянку реєструється:
 109. Для чого застосовують кадастрові зйомки:
 110. Об’єкт реального світу, що характеризується певним місцеположенням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат – це:
 111. Бонітування проводиться на:
 112. Чи наводяться у державному реєстрі земель ДЗК дані про об’єкти нерухомості:
 113. Процес визначення площі, меж та внесення інформації про земельну ділянку до Державного земельного кадастру – це:
 114. У разі виявлення розбіжностей у ДЗК між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості:
 115. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера – це:
 116. Індексні кадастрові карти (плани) оновлюються та актуалізуються у разі:
 117. Номер Поземельної книги відповідає:
 118. Об’єктом бонітування ґрунтів виступають:
 119. Право земельного сервітуту підлягає:
 120. Картографічний документ, що відображає місцезнаходження, межі і нумерацію кадастрових зон і кварталів та використовується для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану) – це:
 121. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру є:
 122. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – це?
 123. Рентний дохід (земельна рента) – це?
 124. Економічна оцінка земель – це?
 125. Бонітування ґрунтів – це?
 126. Об’єктами оцінки земель є:
 127. У якому з випадків проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки не обов’язкове?
 128. Який вид документації складається за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок?
 129. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до:
 130. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення визначається за:
 131. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення визначається за:
 132. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є:
 133. Який показник не враховується при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що розташовані за межами населених пунктів?
 134. Строк капіталізації рентного доходу визначається для всіх категорій земель (крім земель лісогосподарського призначення) (при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення за межами населеного пункту) та складає:
 135. Строк капіталізації рентного доходу для земель лісогосподарського призначення (при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення за межами населеного пункту) складає:
 136. Якісний стан водних об’єктів при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки приймається за інформацією:
 137. Індексація нормативної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється відповідно до:
 138. В основі нормативної грошової оцінки земель населених пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується залежно від:
 139. Види оцінки земель в Україні:
 140. Сукупність нормативно-правових, економічних, технічних документів із використання та охорони земель, які вміщують розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис, реалізацію яких передбачається здійснити протягом 2–3 років – це:
 141. Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за:
 142. Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням?
 143. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається?
 144. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району, приймаються?
 145. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена, приймаються?
 146. Рішення про встановлення і зміну меж районів у містах приймається?
 147. Межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюються в порядку та відповідно до?
 148. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються:
 149. Для формування та встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць розробляють:
 150. Визначає склад і зміст Проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць:
 151. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок підлягає:
 152. Розробники технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зобов’язані:
 153. Розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм використання та охорони земель належить до повноважень в галузі охорони земель:
 154. Підставою для розгляду питання про економічне стимулювання заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів є:
 155. Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності відповідно до положень статті 5 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» здійснює:
 156. Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у частині виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених робочим проектом землеустрою, належить до повноважень:
 157. За результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, має право внести клопотання щодо припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону до:
 158. При проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву, відокремлена ґрунтова маса підлягає зняттю, складуванню, збереженню та перенесенню на порушені або малопродуктивні земельні ділянки відповідно до:
 159. При здійсненні землеустрою природно-сільськогосподарське районування земель також є основою для розробки:
 160. Державний контроль (нагляд) за здійсненням заходів, передбачених робочими проектами землеустрою, стосовно захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, здійснюється шляхом:
 161. Яка документація не розробляється при проведенні землеустрою на місцевому рівні?
 162. Яким Законом встановлюються види документації із землеустрою та їх склад?
 163. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць складається:
 164. Забезпечення раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів – це:
 165. Організація територій сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін – це:
 166. Встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць, землеволодінь і землекористувань:
 167. Документація із землеустрою розробляється у вигляді?
 168. Що не належить до основних видів документації із землеустрою?
 169. Сукупність нормативно-правових, економічних, технічних документів із обґрунтування заходів щодо використання та охорони земель, які передбачається здійснити протягом 5–10 і більше років – це:
 170. За рахунок коштів землевласників та землекористувачів здійснюється фінансування таких заходів щодо охорони земель і ґрунтів:
 171. Об’єктом державного контролю за використанням та охороною земель є:
 172. Агрохімічна паспортизація орних земель здійснюється через кожні:
 173. Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є:
 174. Вкажіть документи та матеріали, які не включаються до складу схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці:
 175. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають:
 176. У разі розроблення схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель району така документація із землеустрою додатково погоджується:
 177. Землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів відносяться до?
 178. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води для малих річок, струмків і потічків, а також ставків, площею менш як 3 гектари, шириною?
 179. Прибережні захисні смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюються?
 180. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:
 181. Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення визначається:
 182. Виконання такого завдання як створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів і об’єктів покладається на:
 183. У межах ботанічних садів для забезпечення необхідного режиму охорони та ефективного використання виділяється заповідна зона, де:
 184. Форма підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, це:
 185. Головою сімейного фермерського господарства може бути?
 186. Право на створення фермерського господарства має?
 187. Яка документація не розробляється при проведенні землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях?
 188. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь:
 189. Робочі проекти землеустрою підлягають погодженню:
 190. Природно-сільськогосподарське районування земель при здійснені землеустрою є основою:
 191. При здійсненні землеустрою дані бонітування ґрунтів використовуються з метою:
 192. Підставою для проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення державної власності є:
 193. Види робіт із землеустрою:
 194. Під час проведення інвентаризації земель площа земельної ділянки зазначається:
 195. Землями промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються:
 196. Ціна у договорі на розроблення документації із землеустрою встановлюється:
 197. Розчленування землеволодіння або землекористування на декілька відособлених ділянок, відокремлених один від одного землями інших землекористувачів – це:
 198. Основними показниками рівня ефективності використання земель є:

А) валова продукція, рівень рентабельності господарства, урожайність сільськогосподарських культур, витрати на їх вирощування, структура посівних площ;

 1. Індекс збереженості ґрунтів показує –
 2. Землі природно-заповідного фонду – це:
 3. До земель природно-заповідного фонду включаються:
 4. Землі природно-заповідного фонду можуть перебувати у?
 5. Порядок використання земель природно-заповідного фонду визначається?
 6. До земель іншого природоохоронного призначення належать земельні ділянки:
 7. До земель оздоровчого призначення належать землі?
 8. На землях оздоровчого призначення забороняється діяльність?
 9. Землі оздоровчого призначення можуть перебувати?
 10. Збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду може бути забезпечено шляхом:
 11. Який документ не є складовою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до Закону України «Про землеустрій»:
 12. Який термін погодження документації із землеустрою?
 13. Дані агрохімічної паспортизації земель використовуються в процесі регулювання земельних відносин при:
 14. Консервації підлягають:
 15. Хто може займатися професійною топографо-геодезичною і картографічною діяльність?
 16. Сертифікованим інженером-геодезистом може бути особа:
 17. З якою періодичністю проводиться обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі?
 18. Хто встановлює Порядок охорони геодезичних пунктів?
 19. Що є охоронною зоною геодезичних пунктів?
 20. Облік геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі здійснює:
 21. Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється за:
 22. Хто погоджує знесення або перезакладку геодезичних пунктів?
 23. Наука, що вивчає форму, розміри земної кулі або окремих ділянок її поверхні шляхом вимірювань називається:
 24. Земний еліпсоїд з певними розмірами і орієнтований певним чином називають:
 25. Який вид нівелювання виконується за допомогою тахеометра?
 26. Яким видом зйомки є тахеометрична зйомка?
 27. Що є початком відліку географічних координат?
 28. Що приймають за початок відліку координат у кожній зоні?
 29. Випадкові похибки – це:
 30. Пряма засічка полягає у визначенні координат додаткового пункту за:
 31. Кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора – це:
 32. Двогранний кут між площинами геодезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана – це:
 33. Положення точки на місцевості в географічній системі координат визначається:
 34. Висота точки, яка визначається над рівнем моря – це:
 35. Яка система висот прийнята в Україні?
 36. Що таке геодезична висота?
 37. Різниця висот двох точок – це:
 38. Що використовують для зображення ситуації на планах та картах?
 39. Чим зображується рельєф на планах та картах?
 40. Збереження інформації про географічні та геометричні елементи місцевості на комп’ютері називають:
 41. Орієнтування лінії на місцевості – це:
 42. Розораність – це співвідношення площі?
 43. Ґрунтове обстеження проводять з метою:
 44. Забрудненими визнають землі:
 45. Спеціалізація сільськогосподарського підприємства впливає на:
 46. Типи сівозмін:
 47. Технологічна група орних земель, яка враховується під час розміщення ґрунтозахисної сівозміни:
 48. Розробником проекту землеустрою може бути:
 49. Природно-сільськогосподарське районування земель при здійсненні землеустрою провадиться з метою:
 50. Який показник застосовується для оцінювання впливу складу угідь на екологічну стабільність агроландшафтів та сільськогосподарське землекористування?
 51. Закон України «Про землеустрій» визначає, що одним з основних призначень землеустрою є:
 52. До стадій проведення землеустрою відноситься:
 53. Під раціональним землекористуванням сільськогосподарського підприємства розуміють:
 54. При диференціюванні (поділі) орних земель на еколого – технологічні групи враховують такі основні фактори:
 55. Особисте селянське господарство – це:
 56. Виведення з господарського обороту земель на певний термін для здійснення заходів щодо відновлення родючості та екологічно задовільного стану ґрунтів, а також для встановлення або повернення (відновлення) втраченої екологічної рівноваги у конкретному регіоні називається:
 57. Прямокутні координати точки по карті (плану) визначають:
 58. Задача, в якій за даними координатами однієї точки, дирекційному куту напрямку з цієї точки на іншу та відстані між ними, знаходять координати іншої точки – це:
 59. Задача визначення дирекційного кута і горизонтальної відстані між точками лінії за відомими координатами двох точок – це:
 60. Нерівності земної поверхні природного походження – це:
 61. Осьовий меридіан на топографічній карті збігається або паралельний:
 62. Площі на картах та планах визначають способами:
 63. Що таке рівноточні вимірювання?
 64. Якими критеріями оцінюється точність рівноточних вимірювань?
 65. Як називають відхилення результату вимірювання від його точного значення?
 66. Які похибки називають випадковими?
 67. Рекогносцирування геодезичних пунктів – це:
 68. Високоточні теодоліти:
 69. За сферою застосування та призначенням теодоліти поділяються на:
 70. Якими способами може виконуватись геометричне нівелювання?
 71. Метод вимірювання перевищення за допомогою похилого візирного променя зорової труби – це:
 72. Межі полів сівозміни повинні збігатися?
 73. Поля сівозміни за ґрунтовим покривом мають?
 74. Прибалкові та прияружні лісові смуги проектують уздовж бровок балок та навколо ярів?
 75. Екологічний показник проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь?
 76. Економічний показник проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь – це:
 77. Під час проектування польової дорожньої мережі рекомендується дотримуватись таких вимог?
 78. Під час проектування польової дорожньої мережі рекомендується дотримуватись таких вимог:
 79. Існуючі в натурі елементи організації території необхідно, якщо це можливо?
 80. Якщо поряд з лісовою смугою розміщують польову дорогу, то її проектують?
 81. Масштаб плану, який використовують під час розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін і упорядкування угідь:
 82. Упорядкування території багаторічних насаджень та кормових угідь – це:
 83. Результати польових обстежень відображаються на:
 84. Під час організації угідь у проекті землеустрою забезпечується:
 85. Землі, вкриті багаторічною трав’янистою рослинністю – це:
 86. Складові геодезичної (планової) мережі Державної геодезичної мережі:
 87. Тріангуляція – це:
 88. Трилатерація – це:
 89. Побудована на місцевості система ламаних ліній з виміряними довжинами ліній та горизонтальними кутами між ними – це:
 90. Геодезична інформація – це:
 91. Знімання, при якому отримують топографічний план місцевості – це:
 92. Знімання, при якому на плані місцевості викреслюється ситуація і рельєф – це:
 93. Державна геодезична референцна система координат:
 94. Державна геодезична мережа – це:
 95. Геодезична мережа згущення – це:
 96. Складові Державної геодезичної мережі:
 97. Державні висотні мережі поділяються на:
 98. Як прокладають нівелірні ходи при нівелюванні IV класу?
 99. Для геодезичного забезпечення топографічної зйомки у масштабі
  1:2 000 встановлюються такі норми щільності геодезичних пунктів та реперів Державної геодезичної мережі:
 100. Вихідний пункт Балтійської системи висот 1977 року:
 101. WGS-84 – це:
 102. Довжина лінії на плані масштабу 1:2 000 складає 17,85 см. У цьому випадку на місцевості її довжина дорівнює:
 103. Відношення довжини відрізка на плані (карті) до її горизонтальної проекції на місцевості – це:
 104. Довжина відрізка на місцевості, яка дорівнює 0,1 мм на топографічній карті – це:
 105. Об’єкти, які відображають на топографічних планах позамасштабними умовними знаками, – це:
 106. Комплекс процесів, які виконуються для створення топографічних карт і планів, з використанням фотоматеріалів, обладнання і спеціальних транспортних засобів – це:
 107. Фотографічний план місцевості на точній геодезичній основі, отриманий шляхом аерофотознімання з подальшим перетворенням аерофотознімків з центральної проекції в ортогональну – це:
 108. Порядок розподілення несільськогосподарських угідь, що перебували у власності сільськогосподарських підприємств, при ліквідації останніх:
 109. На підставі чого приймають рішення про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій:
 110. Землі комунальної власності під залізницями, автомобільними дорогами, об’єктами повітряного і трубопровідного транспорту:
 111. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування громадянам:
 112. Червоні лінії – це:
 113. Землеустрій базується на принципах:
 114. Консервація земель здійснюється:
 115. Вкажіть орієнтирні кути:
 116. В основу тахеометричної зйомки покладено:
 117. При якому методі побудови державних геодезичних мереж вимірюються довжини і кути?
 118. За типами сівозміни поділяються на:
 119. Результатом проведення державної експертизи є:
 120. Розмір плати за проведення державної експертизи землевпорядної документації становить:
 121. Які об’єкти не належать до об’єктів інженерного облаштування території?
 122. Тахеометр – це геодезичний прилад:
 123. Зони санітарної охорони встановлюють навколо:
 124. Мінімальна відстань між межовими знаками в поворотних точках меж земельної ділянки не повинна бути менше ніж:
 125. Дані з економічної оцінки земель є основою для проведення
 126. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складаються на основі:
 127. Обґрунтування зміни меж населених пунктів визначається у:
 128. Встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена є повноваженням:
 129. Орієнтувати лінію місцевості означає:
 130. З якою метою обчислюють місце нуля (МО) на кожній станції?
 131. Геодезичні мережі призначаються:
 132. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам:
 133. Детальний план населеного пункту це містобудівна документація що визначає:
 134. Яким чином та у який строк сертифікованого інженера-землевпорядника повідомляють про позбавлення його кваліфікаційного сертифіката на підставі подання Кваліфікаційної комісії?
 135. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляються:
 136. Суперфіцій – це:
 137. Моніторинг земель – це:
 138. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення:
 139. Природно-сільськогосподарське районування України містить такі взаємопідпорядковані таксономічні одиниці:
 140. Об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту:
 141. У якому розмірі зараховуються надходження від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на спеціальні рахунки міським, сільським і селищним радам?
 142. Яким законодавчим актом регламентуються склад проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок?
 143. Режимоутворюючий об’єкт – це:
 144. Кадастровий номер земельної ділянки – це:
 145. При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної смуги:
 146. З якою метою виділяються земельні ділянки смуг відведення з особливим режимом використання?
 147. Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати:
 148. Землями сільськогосподарського призначення визнаються:
 149. До сільськогосподарських угідь належать:
 150. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність:
 151. Громадяни України мають право набувати із земель державної і комунальної власності безоплатно земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва:
 152. До земель житлової та громадської забудови належать:
 153. До земель іншого природоохоронного призначення належать:
 154. Землі рекреаційного призначення можуть перебувати:
 155. Землі історико-культурного призначення можуть перебувати:
 156. Навколо історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, музеїв просто неба, меморіальних музеїв-садиб, пам’яток культурної спадщини, їх комплексів (ансамблів) встановлюються:
 157. Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються:
 158. Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, проводиться після оформлення в установленому порядку прав користування надрами і відновлення земель згідно із:
 159. Земельна ділянка вважається сформованою:
 160. Право земельного сервітуту – це:
 161. Сервітут може бути встановлений:
 162. Обтяження прав на земельні ділянки (крім обтяжень, безпосередньо встановлених законом):
 163. Обмеження у використанні земель (крім обмежень, безпосередньо встановлених законом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами):
 164. Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна, що перебувають у державній чи комунальній власності, передаються особам:
 165. Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів на підставі:
 166. Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам встановлюється:
 167. Забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки у процесі використання земель, раціональне розміщення та оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, гармонійне поєднання господарської діяльності з охороною довкілля, захист ґрунтів від ерозії та створення на цій основі умов зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції для зміцнення продовольчої безпеки країни – це:
 168. Організація ефективнішого та екологічно-безпечного використання та охорони земель в цілому – це:
 169. Сукупність економічних, проектних і технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити за таким проектом – це:
 170. Передбачені документацією із землеустрою роботи щодо раціонального використання та охорони земель, формування та організації території об’єкта землеустрою з урахуванням їх цільового призначення, обмежень у використанні та обмежень (обтяжень) правами інших осіб (земельних сервітутів), збереження і підвищення родючості ґрунтів – це:
 171. Складання схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць – це:
 172. Складання проекту землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів – це:
 173. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складаються на основі?
 174. Якій експертизі землевпорядної документації підлягають проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів?
 175. Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів розробляються на підставі рішення?
 176. Чи можуть проекти землеустрою передбачати формування земельних ділянок державної та комунальної власності за рахунок земель, не наданих у користування?
 177. Обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних процесів – це:
 178. Розробка загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель здійснюється за рахунок?
 179. Чи підлягають експертизі землевпорядної документації проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів?
 180. Фінансування робіт із складання проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів здійснюється за рахунок коштів?
 181. Чи включають проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів викопіювання з містобудівної документації?
 182. Рекомендована відстань від будівель та споруд до меж лісового масиву має становити для хвойних порід?
 183. Рекомендована відстань від будівель та споруд до меж лісового масиву має становити для змішаного лісу?
 184. Рекомендована відстань від будівель та споруд до меж лісового масиву має становити для листяних порід?
 185. Рекомендована відстань від будівель та споруд до залягання торфу не менше?
 186. Виробничі центри, господарські двори, окремі будівлі та споруди рекомендується розміщувати?
 187. У санітарно-захисних зонах не дозволяється розміщувати?
 188. Трансформація – це:
 189. Кормові угіддя не можуть бути розміщені на?
 190. За функціональним призначенням, організацією та технологією проектування захисні лісові насадження розділяються на?
 191. Земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей:
 192. Природно-сільськогосподарське районування земель – це:
 193. Державна реєстрація земельної ділянки – це:
 194. Шкода, заподіяна в результаті здійснення землеустрою фізичній особі, її майну чи майну юридичної особи:
 195. Складення документації із землеустрою особою, яка не отримала кваліфікаційного сертифіката, яку позбавлено кваліфікаційного сертифіката або дія кваліфікаційного сертифіката якої зупинена:
 196. Кваліфікаційний сертифікат підтверджує:
 197. Відповідно до якого закону здійснюються природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування):
 198. Які розрізняють основні рівні природно-сільськогосподарського районування земель?
 199. Загальнодержавне природно-сільськогосподарське районування в межах рівнинної частини України передбачає виділення підпорядкованих територіальних таксономічних одиниць.
 200. Яка найвища одиниця природно-сільськогосподарського районування?
 201. На основі якого нормативно-правового акту було проведено природно-сільськогосподарське районування в 2018 році?
 202. В основу розрахунків нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення покладено:
 203. На скільки природно-сільськогосподарських зон та областей поділена територія України?
 204. Кліматичні умови, рельєф, ґрунтовий покрив, підстилаючі породи, характер рослинного покриву є:
 205. Скільки природно-сільськогосподарських районів виділено в межах території України?
 206. Розорювання силових земель, знищення рослинності, значна насиченість просапних культур, недостатність багаторічних трав у сівозмінах, зміна рельєфу та поверхневого стоку є:
 207. Скільки природно-сільськогосподарських провінцій виділено в межах території України?
 208. Яким нормативно-правовим актом визначають усі землі в межах території України об’єктом особливої охорони держави?
 209. Правове регулювання щодо припинення деградації і нераціонального використання земель відображено в:
 210. Який вид районування використовують для цілей землеустрою та грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення?
 211. Визначення перспективи щодо використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин, організації раціонального використання та охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення — це:
 212. Комплекс текстових і графічних матеріалів, що мають юридичний, технічний, економічний зміст і наукове обґрунтування проблем, що розглядаються — це:
 213. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста розробляються за рішенням?
 214. У системі землевпорядної документації схема землеустрою адміністративно-територіального утворення є?
 215. Режим економії земель для об’єктів промисловості; підвищення ролі дрібних і середніх населених пунктів і компактне облаштування сільській місцевості; виділення однорідних (за природними ознаками) територій; уточнення меж охоронюваних територій і створення загальної структури організації охорони і використання земель?
 216. З яких частин складається схема землеустрою області?
 217. Затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та приватної власності, а також матеріали обстежень і розвідок земель, авторського нагляду за виконанням проектів – це:
 218. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають експертизі?
 219. На який прогнозний період розробляється схема землеустрою району?
 220. Який вид документів обґрунтовується під час розробки схеми землеустрою області?
 221. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць зазначені в?
 222. Детальний облік природних, економічних, соціальних та екологічних вимог об’єктів землеустрою, просторових властивостей землі і зонування при вирішенні землевпорядних завдань – це:
 223. Схема землеустрою області передбачає:
 224. Для розробки схем землеустрою необхідними є:
 225. Чи підлягають схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць державній експертизі?
 226. Підготовчі роботи при складанні схеми землеустрою поділяють на:
 227. Схему землеустрою адміністративного району слід розробляти на такі періоди:
 228. На який розрахунковий період розробляється схема землеустрою району?
 229. Генеральними розробниками (підрядниками) схем землеустрою можуть бути:
 230. Роботи зі складання схем землеустрою можуть фінансуватися за рахунок:
 231. Роботи, пов’язані зі складання схем землеустрою, виконують з ініціативи:
 232. Процес прийняття рішень з метою визначення сталої, соціально і екологічно орієнтованої, суспільно бажаної і економічно доцільної форми використання земель – це:
 233. Які землі відносяться до категорії «землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення»?
 234. Які землі відносяться до категорії «землі сільськогосподарського призначення»?
 235. Схему землеустрою адміністративного району складають на підставі:
 236. Проведення державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціонального використання та охорони земель, захисту їх від виснаження, деградації, забруднення, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття та створення екологічно безпечних умов проживання населення і провадження господарської діяльності – це:
 237. Які з робіт виконуються на загальнодержавному рівні державної вертикалі здійснення землевпорядного процесу?
 238. Розробка та затвердження програм використання земель (державних, регіональних), планування територій, природно-сільськогосподарське районування земель є?
 239. Використання та охорона сільськогосподарських угідь здійснюється відповідно до ?
 240. На підставі яких матеріалів в Україні складено перелік особливо цінних груп ґрунтів?
 241. Загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання і охорони земель –це:
 242. Розробники документації із землеустрою зобов’язані:
 243. Територіальні громади в земельних правовідносинах представляють ?
 244. Державу в земельних правовідносинах представляють ?
 245. Земельна правоздатність громадян настає ?
 246. Земельна дієздатність громадян настає ?
 247. Земельна право- і дієздатність юридичних осіб настає з моменту ?
 248. Власники земельних ділянок мають право:
 249. Обов’язки власників земельних ділянок:
 250. При спільній частковій власності на земельні ділянки розміри частки кожного учасника спільної власності:
 251. Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:
 252. Суб’єктами права спільної сумісної власності на земельну ділянку є:
 253. Право спільної сумісної власності на земельну ділянку виникає:
 254. При спільній сумісній власності на земельні ділянки розміри частки кожного учасника спільної власності:
 255. Об’єктами права комунальної власності є:
 256. Землекористувачі мають право:
 257. Землекористувачі зобов‘язані:
 258. Договір оренди землі:
 259. Право оренди земельної ділянки підлягає:
 260. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту:
 261. Строк дії договору оренди земельних ділянок с.-г. призначення для ведення товарного с.-г. виробництва, ФГ, ОСГ не може бути:
 262. Строк дії договору оренди земельних ділянок с.-г. призначення для ведення товарного с.-г. виробництва, ФГ, ОСГ, якщо такі ділянки розташовані на меліорованих землях, на яких проводяться гідротехнічні меліорації, не може бути:
 263. У разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності земельна ділянка надається в оренду на строк:
 264. Після закінчення строку дії договору оренди землі:
 265. Договір суборенди земельної ділянки:
 266. Нотаріальне посвідчення договору суборенди земельної ділянки:
 267. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є:
 268. Земельний сервітут підлягає:
 269. Обтяження прав на земельні ділянки (крім встановлених законом):
 270. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи:
 271. Безоплатне одержання громадянами у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в межах норм, визначених Земельним кодексом України, здійснюється:
 272. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності іноземним юридичним особам допускається за умови:
 273. Оголошення про проведення земельних торгів в засобах масової інформації та в Інтернеті розміщує:
 274. Перелік земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами:
 275. Земельні спори з приводу володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, вирішуються:
 276. Земельні спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються:
 277. Земельні спори в межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності та користуванні громадян, вирішуються:
 278. Земельні спори в межах населених пунктів щодо додержання громадянами правил добросусідства вирішуються:
 279. Земельні спори щодо розмежування меж районів у містах вирішуються:
 280. Земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів вирішуються:
 281. Земельні спори щодо розташування обмежень у використанні земель вирішуються:
 282. Земельні спори щодо земельних сервітутів вирішуються:
 283. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори щодо:
 284. Виключно судом вирішуються земельні спори щодо:
 285. При приватизації земельної ділянки межі якої не визначено в натурі розробляється:
 286. Межі зон обмежень при приватизації земельних ділянок вказуються на:
 287. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у:
 288. Особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок (виберіть правильну відповідь):
 289. У разі зміни власника житлового будинку право власності на земельну ділянку, на якій він розташований:
 290. Рішення компетентних органів щодо приватизації земельних ділянок приймається протягом:
 291. У разі первинного набуття земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності право власності посвідчується:
 292. Місцем відкриття спадщини є:
 293. При наявності позитивного висновку державної землевпорядної експертизи проект відведення земельної ділянки подається на розгляд:
 294. При переході права власності на будівлю, що знаходиться на орендованій земельній ділянці право оренди земельної ділянки:
 295. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків у випадку, якщо їх межі не визначені в натурі надаються у власність за:
 296. Під час аукціону ведеться:
 297. При приватизації земельної ділянки межі якої не визначено в натурі розробляється (виберіть правильну відповідь):
 298. Для прийняття спадщини встановлюється строк:
 299. За результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок складається:
 300. Технічна документація з усіх видів оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу підлягає:
 301. Місце розташування межі земельної ділянки погоджується з:
 302. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності у разі їх продажу, підлягають:
 303. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок визначає:
 304. Право власності на земельну ділянку в Україні реєструється в:
 305. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як:
 306. Як називається найвища таксономічна одиниця районування території України, яка характеризується відповідним балансом тепла і вологи, що визначає головні особливості ґрунтоутворення, формує зональні типи і підтипи ґрунтів, яким притаманні зональні типи сільськогосподарського виробництва, визначеним співвідношенням земельних, у тому числі сільськогосподарських угідь, а також певними системами агротехнічних і меліоративних заходів?
 307. Як називається частина природно-сільськогосподарської зони, що характеризується фаціальними особливостями ґрунтового покриву, з наростанням континентальності клімату (у тому числі тривалості вегетаційного періоду, його тепло- і вологозабезпеченості, сніжності зими, наявності суховійних явищ тощо)?
 308. Як називається ареал у межах адміністративно-територіальної одиниці – області, який є частиною природно-сільськогосподарського округу та характеризується відносно однорідними ґрунтово-кліматичними умовами, подібністю розчленування і дренованості території та інших показників, що впливають на продуктивність використання земель?
 309. Схему (карту) природно-сільськогосподарського районування земель розробляють в електронній формі у масштабі не менше:
 310. Втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені вилученням сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сіножатей, пасовищ) для використання їх у цілях, не пов’язаних із веденням сільського господарства, визначаються на основі нормативів цих втрат по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:
 311. Втрати лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням лісових земель і чагарників (вкритих лісовою рослинністю земель, незімкнутих лісових культур, лісових розсадників, плантацій, рідколісся, згарищ, загиблих насаджень, зрубів, галявин, лісових шляхів, просік, протипожежних розривів тощо), для використання їх у цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства, визначаються на основі нормативів втрат по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:
 312. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинені обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості земель, зумовленим впливом діяльності підприємств, установ і організацій, визначаються за формулою:
 313. Порушені землі – це:
 314. До порушених земель відносяться:
 315. Рекультивація порушених земель – це:
 316. Трансформація угідь – це:
 317. Виберіть відповідь, що містить тільки типи сівозмін.
 318. Динамічними сівозмінами називають:
 319. Яка сівозміна призначена переважно для виробництва зерна, технічних культур та картоплі?
 320. Яка сівозміна призначена переважно для виробництва соковитих та грубих кормів?
 321. Сівозміна, в якій вирощуються культури, які потребують спеціальних умов та агротехніки їх вирощування, називається:
 322. Сівозміна, в якій набір, розміщення і чергування сільськогосподарських культур забезпечують захист ґрунту від ерозії, називається:
 323. Сівозміна, в якій на одному чи двох полях вирощуються сільськогосподарські культури для заорювання зеленої маси на добрива, називається:
 324. Поля сівозмін – це:
 325. Яка рекомендована оптимальна довжина полів сівозміни у степових рівнинних районах?
 326. Яка рекомендована оптимальна довжина полів сівозміни у лісостепових районах?
 327. Яка рекомендована оптимальна довжина полів сівозміни у районах Полісся?
 328. Нееродовані й слабоеродовані землі, розташовані на схилах крутістю до 3°, характер рельєфу і якісний стан яких (механічний склад, відсутність перезволоження, інтенсивного засолення, солонцюватості, відсутність засмічення камінням, ступінь дефляційної стабільності та ін.) дозволяють вирощувати районовані сільськогосподарські культури за інтенсивними технологіями, включаючи просапні, належать до:
 329. Землі, розташовані на схилах 3 – 7° з перевагою незмитих ґрунтів (за наявності також слабо- і середньозмитих) належать до:
 330. Землі, що включають схили крутістю понад 7° та деградовані і малопродуктивні землі, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним належать до:
 331. До першої технологічної групи орних земель відносяться:
 332. До другої технологічної групи орних земель відносяться:
 333. До третьої технологічної групи відносяться:
 334. Природно-сільськогосподарське районування є основою для:
 335. До порушених земель відносяться:
 336. Водорегулюючі лісові смуги проектують шириною:
 337. Лісові смуги вздовж зрошуваних каналів створюються одно- та дворядні, шириною:
 338. Рівнинні землі (крутістю до 1°), на які немає обмеження у виборі напряму обробітку й посіву, належать до технологічної підгрупи:
 339. Схили крутістю 3 – 5° без улоговин, належать до технологічної підгрупи:
 340. Схилові землі (крутістю 1 – 3°), де обов’язковий обробіток та посів поперек або під припустимим кутом до схилу, належать до технологічної підгрупи:
 341. Радіуси траєкторій робочого руху агрегатів, а отже, й лінійних рубежів на землях I технологічної групи не повинні перевищувати:
 342. Землі якої технологічної групи виключаються з інтенсивного використання, підлягають залуженню та виведенню з орних земель і трансформації їх у природні кормові угіддя або лісові насадження?
 343. Допоміжні польові шляхи проектують вздовж довгих сторін полів шириною:
 344. Для полів площею 400 га оптимальною є:
 345. Для полів площею 100 га найкращою є:
 346. Яка допустима нерівновеликість полів у польових сівозмінах?
 347. Яка допустима нерівновеликість полів у спеціальних сівозмінах?
 348. Яка допустима нерівновеликість полів у грунтозахисних сівозмінах?
 349. За результатами економічної оцінки земель складається:
 350. Вартість земельної ділянки, яка підлягає продажу, встановлюється на підставі:
 351. За результатами нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається:
 352. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:
 353. Диференціальний рентний дохід на земельній ділянці визначається
 354. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є
 355. Яке з тверджень не відноситься до інформаційної бази для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є:
 356. Абсолютна земельна рента в сільському виробництві обумовлена:
 357. Абсолютна земельна рента в сільському виробництві не обумовлена
 358. Умовами утворення монопольної ренти в сільському виробництві є
 359. Абсолютна земельна рента в населених пунктах
 360. Продуктивність землі:
 361. Дохідність землі:
 362. Складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь) проводиться:
 363. За результатами проведення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення територіальний орган Держгеокадастру через центр надання адміністративних послуг за місцезнаходженням земельної ділянки видає витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель у строк, що не перевищує:
 364. Складення шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь природно-сільськогосподарського району (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ, перелогів) здійснюється за формулою:
 365. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється за формулою:
 366. У разі коли агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь на земельній ділянці сільськогосподарського призначення не визначено:
 367. У разі коли у природно-сільськогосподарському районі відсутні матеріали бонітування ґрунтів та/або норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя:
 368. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами (поза населеними пунктами) здійснюється відповідно до:
 369. Відповідно до Методики грошової оцінки земель населених пунктів грошова оцінка земель населених пунктів визначається за формулою
 370. Базова вартість земель населеного пункту визначається за формулою:
 371. До території, що приймається до розрахунку при визначенні базової вартості населеного пункту слід включати землі:
 372. До території, що приймається до розрахунку при визначенні базової вартості населеного пункту слід включати землі:
 373. До території, що не береться до розрахунку при визначенні базової вартості населеного пункту слід включати
 374. Значення коефіцієнту Км1 не враховує:
 375. Значення коефіцієнту Км1 враховує:
 376. Зональний коефіцієнт Км2 характеризує:
 377. Які з наведених факторів не виражаються коефіцієнтом Км2:
 378. Існують такі методи економіко-планувального зонування території населеного пункту та визначення зонального коефіцієнта і його складових:
 379. Які з перелічених не є методами економіко-планувального зонування території населеного пункту:
 380. Вартісний метод економіко-планувального зонування території населеного пункту базується:
 381. Функціональний метод економіко-планувального зонування території населеного пункту базується:
 382. Соціологічний метод економіко-планувального зонування території населеного пункту базується:
 383. Експертний метод економіко-планувального зонування території населеного пункту базується
 384. Згідно з Порядком грошової оцінки земель населених пунктів максимальна кількість локальних факторів , що можуть бути застосовані у грошовій оцінці складає:
 385. Які з названих груп відносяться до локальних факторів для визначення коефіцієнта Км3
 386. Які з названих груп відносяться до локальних факторів для визначення коефіцієнта Км3:
 387. Які з названих груп не відносяться до локальних факторів для визначення коефіцієнта Км3
 388. Бонітування грунтів здійснюється:
 389. Підставою для проведення нормативної грошової оцінки є:
 390. Які фактори обумовлюють утворення монопольної ренти на сільськогосподарських угіддях:
 391. Залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на такі види:
 392. Нормативна грошова оцінка індексується на коефіцієнт індексації (Кі) що розраховують виходячи з середньорічного індексу інфляції (І) за формулою:
 393. Бал бонітету гектара орних земель по сільськогосподарському підприємству обчислюється на підставі експлікації агровиробничих груп ґрунтів за допомогою шкал бонітетів ґрунтів за формулою:
 394. Диференціальний рентний дохід з одиниці площі визначається за формулою:
 395. Витрати на вирощування сільськогосподарської культури визначається як:
 396. При проведенні економіко-планувального зонування території населених пунктів, зона є:
 397. За функціональним призначенням та характером використання території населеного пункту поділяється на:
 398. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності у разі їх продажу, підлягають:
 399. Згідно ЗКУ є категорією земель:
 400. Згідно ЗКУ не є категорією земель:
 401. До земель оздоровчого призначення належать:
 402. До земель історико-культурного призначення належать:
 403. До земель рекреаційного призначення належать:
 404. Земельні ділянки під об’єктами фізкультури і спорту, туристично-оздоровчих таборів, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:
 405. До земель історико-культурного призначення належать землі, на яких розташовані:
 406. Земельні ділянки гаражно-будівельних кооперативів, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:
 407. Біосферні заповідники, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:
 408. Ботанічні сади, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:
 409. Земельні ділянки, надані для дачного будівництва, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:
 410. Ідентифікатором земельної ділянки у ДЗК є:
 411. Ідентифікатором об’єктів у ДЗК в межах територіальної зони (крім земельних ділянок) є:
 412. Ділянки землі, які відрізняються за природно-історичними ознаками і систематично використовуються або придатні до використання для конкретних господарських цілей – це:
 413. Головною ознакою угідь є
 414. Геодезичною основою для ведення ДЗК є
 415. Картографічною основою для ведення ДЗК є:
 416. Внесення інформації про власників (користувачів) земельної ділянки при внесенні до ДЗК відомостей про дану земельну ділянку є:
 417. При внесенні до ДЗК відомостей про земельну ділянку, інформація про зареєстровані речові права на цю ділянку, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є:
 418. Відомості ДЗК про кадастрове зонування земель в межах території України включають дані про:
 419. Внесення до ДЗК передбачених Законом відомостей про земельну ділянку:
 420. Державний кадастровий реєстратор:
 421. Державний земельний кадастр:
 422. Що не є складовою частиною системи землеустрою:
 423. Властивості землі, що враховуються при землеустрої:
 424. З наведеного переліку проектних розробок робочим проектом є:
 425. Не є робочим проектом землеустрою:
 426. Вкажіть цілі, для яких застосовуються кадастрові зйомки:
 427. Основною одиницею системи кадастрової ідентифікації виступає:
 428. Підставою для проведення економічної оцінки земель є:
 429. Земельно-обліковою одиницею Державного земельного кадастру є:
 430. Елементами обліку земель виступають:
 431. В якому разі оновлюються та актуалізуються індексні кадастрові карти (плани)?
 432. Об’єктами бонітування ґрунтів виступають:
 433. Вказати види кадастрової оцінки земель:
 434. Відомості, внесені до Державного земельного кадастру зберігаються:
 435. Кадастровий номер у національній кадастровій системі виступає:
 436. Державний захід щодо накопичення, систематизації й аналізу всебічних відомостей про кількість, розміщення, господарське використання земельних ресурсів та їх природний стан це:
 437. Вказати орган влади, до компетенції якого, за законом, відносять здійснення технічної підтримки державної реєстрації земельних ділянок:
 438. Посадові особи, які здійснюють формування або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру за порушення законодавства у сфері ДЗК несуть:
 439. Земельно-кадастрова документація поділяється:
 440. Хто може бути замовником проведення кадастрових зйомок?
 441. Кадастрове зонування є складовою частиною:
 442. Чи змінюється кадастровий номер земельної ділянки при її поділі?
 443. Мета створення обмінного файлу XML полягає у забезпеченні:
 444. В якому разі кадастровий номер земельної ділянки залишається незмінним?
 445. Структура кадастрових номерів земельної ділянки визначається:
 446. Найбільша таксономічна одиниця районування земельного фонду України:
 447. Землі, що тимчасово виведені з обробітку з метою відновлення їх продуктивності та екологічного стану:
 448. Заповідну, зону регульованої рекреації, стаціонарної рекреації і господарську зони виділяють у складі:
 449. Сукупність встановлених і санкціонованих державою норм, які регулюють суспільні відносини щодо земельних питань, з метою забезпечення науково-обґрунтованого, раціонального використання і охорони земель, створення умов підвищення їх ефективності, закріплення законності в галузі земельних відносин це:
 450. Цілеспрямована діяльність компетентних органів на створення соціально-економічних передумов територіальних і організаційно-господарських умов для більш ефективного використання землі, це:
 451. Бонітування ґрунтів проводиться за:
 452. В біосферному заповіднику виділяють зони:
 453. В природному національному парку виділяють зони:
 454. Землі оздоровчого призначення можуть знаходитись у:
 455. Землі лісового фонду можуть знаходитись у :
 456. Використання лісових ресурсів здійснюється в порядку:
 457. Система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. – це …
 458. Уздовж наземних, надземних і підземних трубопроводів встановлюється:
 459. Навколо військових та інших оборонних обєктів створюється
 460. Покращення земель – це
 461. Вказати фактори впливу на розвиток водної ерозії:
 462. Вказати заходи по охороні грунтів від ерозії:
 463. Контроль за сплату орендної плати законом покладено на:
 464. Основний зміст економічного стимулювання визначено у:
 465. Містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України це:
 466. Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів

розробляються з урахуванням:

 1. Види адміністративних стягнень, які мають право застосовувати державні інспектори, що здійснюють контроль за використанням земель:
 2. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки видається на підставі:
 3. Строк дії дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки:
 4. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється:
 5. Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є:
 6. Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються з метою:
 7. Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь встановлюються з метою:
 8. Збереження інформації про географічні та геометричні елементи місцевості на комп`ютері називають:
 9. Державним кадастровим реєстратором може бути:
 10. Державну реєстрацію земельної ділянки здійснює?
 11. Підставою для внесення до ДЗК відомостей про земельну ділянку є:
 12. Внесення до ДЗК передбачених Законом відомостей про земельну ділянку
 13. До складу відомостей ДЗК про державний кордон України не входять:
 14. Категорії земель України мають: