Перелік завдань для підсумкового контролю знань під час підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів

завантажити перелік в pdf

 1. Метод, що припускає виконання вимірювання між двома (і більше) нерухомими приймачами тривалий період часу називається:
 1. Точка, в якій центр Сонця перетинає екватор під час руху з південної півкулі в північну називається:
 1. Метод, що передбачає виконання одночасних спостережень між нерухомим (референцним) і мобільним приймачами називається до 1-2 хвилин:
 1. Формування і випромінювання радіосигналів, необхідних для визначення місця розташування користувачів – основна функція:
 1. Метод, що передбачає зменшення часу спостережень (до 5-10 хвилин за рахунок оптимального використання всіх доступних якісних вимірів при двох частотах називається:
 1. Підсистема, що складається з апаратно-програмних засобів, призначених для прийому та обробки супутникових радіосигналів з метою визначення просторових координат та іншої необхідної користувачам інформації:
 1. СРНС ГЛОНАСС складається з:
 1. Відлік часу системи GPS (час GPS – GPST) починається:
 1. Метод, що передбачає зменшення часу вимірювань за рахунок спільного використання двох 5-10 хвилинних періодів спостережень, розділених часовим (і більше) інтервалом називається:
 1. Підсистема, що складається з станцій спостереження за супутниками, служби точного часу, головної станції з обчислювальним центром і декількох станцій завантаження інформації на супутники, що працюють в автоматичному режимі це:
 1. Момент часу, в який супутник знаходиться в певній точці орбіти:
 1. Центральні меридіани часових поясів відрізняються по довготі на:
 1. При виконанні знімання GPS-приймачем мінімальний кут піднесення спостережуваних супутників над горизонтом (маска) повинен бути:
 1. Система, що призначена для коректування сигналів GPS і складається з супутників і наземних станцій називається:
 1. Таблиця точних координат знаходження супутників, як функція часу – це:
 1. Стандарт часу за нульовим меридіаном, що використовується на всіх супутниках системи GPS це:
 1. Приймач супутникових сигналів, встановлений на пункті з відомими координатами називається:
 1. Сукупність ШСЗ, що використовуються в вирішенні поставленої задачі в даний момент часу:
 1. Варіант статичного режиму, коли при несприятливих умовах допускається виконувати спостереження 3-х супутників з неодмінною умовою повторної установки приймача на цьому ж пункті не менше ніж через 1 годину і спостереженням інших супутників називається:
 1. Просторовий вектор між двома пунктами, на яких встановлені антени супутникових приймачів називається:
 1. Яка допустима максимальна кількість ліній тахеометричного ходу при масштабі зйомки 1:500, коли роботи виконуються із застосуванням оптичних тахеометрів та теодолітів:
 1. Яке допустиме розходження в абсолютних значеннях перевищень по стороні тахеометричного ходу:
 1. За якою формулою визначається вага виміру?
 1. Як визначаються координати точки прямою засічкою?
 1. Геодезичний пункт мережі 3 класу відноситься до?
 1. Як називається метод побудови геодезичної мережі шляхом вимірювання горизонтальна кутів та відстаней між пунктами?
 1. В яких масштабах складаються топографічні карти України?
 1. За точністю вимірів теодоліти поділяються на?
 1. Чому дорівнює остаточне значення кута, коли виміряний трикратний кут в методі повторів дорівнює: КЛ = 93º18,3′ КП = 93º18,9′
 1. Вертикальна нитка сітки ниток повинна співпадати з:
 1. У разі контурного (горизонтального) знімання місцевості, то на карті або на плані зображується?
 1. За якою формулою обчислюється СКП одиниці ваги?
 1. При урівнюванні геодезичних мереж способом вузлової точки за вузлову приймають лінію яка?
 1. В Україні абсолютні висоти визначаються в системі?
 1. Яка допустима СКП вимірювання кутів в полігонометрії першого розряду:
 1. Як називається фігура Землі утворена рівневою поверхнею, що збігається з поверхнею Світового океану у стані його спокою та рівноваги, та в думках, що продовжено під материками:
 1. За допомогою якого гвинта теодоліт кріпиться до штатива:
 1. З якою точністю вимірюється висота приладу на станції:
 1. Як називається вид нівелювання за допомогою геодезичного приладу з похилою візирною віссю та визначенням відстані:
 1. Визначення координат кінцевої точки лінії за координатами початкової точки, дирекційного кута та довжини лінії між точками – це:
 1. Як називається пристрій, що є носієм координат геодезичного пункту:
 1. Мережа трикутників, що межують один з одним, у яких вимірюють сторони – це:
 1. Як називається Земний еліпсоїд, що характеризує найкращим чином фігуру та розміри всієї Землі:
 1. Яка допустима величина сторони трикутника погрішності при визначенні проекції центра пункту на центрировочному аркуші:
 1. З якою точністю записуються відліки за вертикальним кругом теодоліта типу Т-5:
 1. З якою віссю повинен співпадати центр оптичного центриру:
 1. Яке допустиме розходження між відстанями виміряними прямо і зворотно, при прокладанні тахеометричних ходів:
 1. За яким правилом розподіляється нев’язка перевищень ходу:
 1. Якщо кут виміряний три рази, а виміри рівноточні, то вага простої арифметичної середини дорівнює:
 1. З якою точністю обчислюють координати точок у кутових геодезичних засічках:
 1. Геодезичний пункт геодезичної мережі І класу відноситься до:
 1. Для топографо-геодезичних робіт в Україні прийнята основна система координат:
 1. За основу розграфлення топографічних карт прийнято лист міжнародної карти масштабу:
 1. Наземна споруда, що установлюється для забезпечення видимості між суміжними пунктами геодезичної мережі – це:
 1. Навідний гвинт зорової труби призначений для:
 1. За допомогою яких гвинтів бульбашку циліндричного рівня горизонтального круга виводять у нуль-пункт:
 1. За яким правилом розподіляється нев’язка у виміряні кути:
 1. Яка допустима максимальна довжина тахеометричного ходу при масштабі зйомки 1:1000, коли роботи виконуються із застосуванням оптичних тахеометрів та теодолітів:
 1. Визначити вагу виміру коли m = 3, при k = 9:
 1. За початок відліку координат в проекції Гаусса – Крюгера приймається точка перетину:
 1. Для тріангуляції 2 розряду середня квадратична похибка вимірювання кутів становить не більше:
 1. Карта з номенклатурою М-36-63-Б-а відповідає масштабу:
 1. Цифрова модель місцевості, створена шляхом цифрування картографічних джерел, фотограмметричної обробки даних дистанційного зондування, цифрової реєстрації даних польових зйомок або іншим способом – це:
 1. Електронна карта – це:
 1. До основних чинників, що визначають картографічну генералізацію відносяться:
 1. За характером спотворень картографічні проекції поділяються на:
 1. Проекції, в яких вісь конуса або циліндра співпадає з віссю земного еліпсоїда, а в азимутальних проекціях допоміжна площина перпендикулярна до полярної осі еліпсоїда, мають назву:
 1. Основними функціями картографічних знаків окремих об’єктів є:
 1. Проекції в якій зберігається подібність нескінченно малих фігур, немає спотворення кутів, часткові масштаби довжин не залежать від напряму, має назву:
 1. Лінії, що сполучають точки з однаковим магнітним схиленням, мають назву:
 1. До основних масштабоутворюючих факторів відносяться:
 1. Тематичні карти поділяються на:
 1. Проекції, в яких поверхня еліпсоїда переноситься на бічну поверхню дотичного до неї або січного її циліндра, після чого останній розрізається по твірній і розгортається у площину, має назву:
 1. Значки, як спосіб картографічного зображення по своїй формі можуть бути:
 1. Проекції, в якій немає спотворення площ, має назву:
 1. Головною рисою картографічного моделювання є:
 1. Ефективний засіб дослідження території, який дозволяє аналізувати її стан і розвиток при мінімальному обсязі вартісних польових робіт це:
 1. Картографічні умовні знаки поділяються на:
 1. Шкала, яка побудована за принципом геометричної прогресії, має назву:
 1. Ареалом називають:
 1. Лінії, що сполучають на земній поверхні точки однакової висоти, мають назву:
 1. Карта з номенклатурою М-36-В відповідає масштабу?
 1. Масштаб 1:25 000 відповідає номенклатурі?
 1. Розмір трапеції масштабу 1 : 50 000 дорівнює:
 1. Плавна крива замкнута лінія на карті, всі точки якої мають однакову висоту є:
 1. Форма рельєфу, у якій сходяться 2 хребти і 2 лощини це:
 1. В Україні основна рівнева поверхня збігається з рівнем … моря:
 1. Картографія за тематикою поділяється на:
 1. Картографічний метод дослідження виконує наступні функції:
 1. Визначити ширину прямокутної художньої рамки карти, якщо розміри внутрішньої рамки 100×110 см:
 1. Головною рисою картографічного моделювання є:
 1. Ефективний засіб дослідження території, який дозволяє аналізувати її стан і розвиток при мінімальному обсязі вартісних польових робіт це:
 1. Засіб відображення і передачі інформації про об’єкти земного простору це:
 1. Один із сучасних наукових методів, пов’язаних з використанням карт, як найповніших джерел інформації про зображення на карті об’єктів для опису, аналізу та пізнання картографованих явищ, для здобуття нових знань і характеристик, вивчення їх просторових взаємозв’язків та прогнозу їх розвитку це:
 1. Лінія, що безпосередньо обмежує картографічне зображення або найближча до нього, має назву:
 1. Якщо назва основної карти розташована поза рамкою, то величина масштабу зазначається:
 1. Внутрішня рамка може розриватися?
 1. Якій номенклатурі масштабу 1:1 000 000, відповідає точка з координатами Впн = 46˚10′ та Lсх = 29˚45′:
 1. Суміжний аркуш карти М-36-55 з північної сторони рамки має номенклатуру:
 1. Яка геометрична фігура називається сфероїдом:
 1. Меридіанами називаються лінії які:
 1. Сутність рішення зворотної геодезичної задачі на поверхні еліпсоїда:
 1. Геодезичною широтою називається:
 1. Яка величина називається ексцентриситетом:
 1. Яка геометрична фігура називається еліпсоїдом обертання?
 1. Довжина дуги паралелі це:
 1. Паралелями називаються лінії які:
 1. Довжина дуги паралелі в метрах при В=90º для еліпсоїда Красовського дорівнює:
 1. Радіус кривизни по меридіану це:
 1. Геодезичною довготою називається:
 1. Довжина дуги меридіана це:
 1. Сутність рішення прямої геодезичної задачі на поверхні еліпсоїда:
 1. Вища геодезія це наука яка вивчає:
 1. Астрономічною широтою називається:
 1. Яка геометрична фігура називається референц еліпсоїдом?
 1. Довжина дуги меридіана в метрах при В=90º для еліпсоїда Красовського дорівнює:
 1. Астрономічною довготою називається:
 1. Радіус кривизни по паралелі це:
 1. Полярний стиск це співвідношення:
 1. Відрізок прямовисної лінії від точки місцевості до обраної рівневої поверхні – це:
 1. Висота точки, яка визначається відносно основної рівневої поверхні, це:
 1. Пряма, що збігається з напрямом дії сили ваги в даній точці – це:
 1. Кут між прямовисною лінією і нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці – це:
 1. Еліпсоїд, що характеризує фігуру та розміри Землі, це:
 1. Замкнута поверхня, яка в кожній своїй точці перпендикулярна до напряму сили тяжіння (прямовисної лінії) – це:
 1. Кут, утворений прямовисною лінією в даній точці і площиною, перпендикулярно до осі обертання Землі – це:
 1. Двогранний кут між площинами астрономічного меридіана даної точки і початкового астрономічного меридіана це:
 1. Координати, початком відліку яких є точка місцевості – це:
 1. Координати, початком відліку яких є центр мас Землі – це:
 1. Двогранний кут між площинами геодезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана це:
 1. Висота точки над поверхнею земного еліпсоїда – це:
 1. Розміри земного еліпсоїда характеризують:
 1. Лінії перерізу поверхні еліпсоїда площинами, які проходять через вісь обертання Землі – це:
 1. Лінії перерізу поверхні еліпсоїда площинами, які перпендикулярні до осі обертання Землі – це:
 1. Фігура реальної Землі, яка визначена на основі геодезичних, астрономічних та гравіметричних вимірів без врахування розподілу мас в тілі Землі – це:
 1. Земний еліпсоїд, який взято для опрацювання геодезичних вимірів та встановлення системи геодезичних координат – це:
 1. Прямі та обернені дирекційні кути відрізняються між собою:
 1. Якщо кут виміряний чотири рази, а виміри рівноточні, то вага простої арифметичної середини дорівнює:
 1. Щоб уникнути від’ємних значень ординат Гаусса – Крюгера, початок відліку координат переносять від осьового меридіана на:
 1. Геодезична мережа, що забезпечує поширення координат на всю територію держави і є вихідною для побудови інших геодезичних мереж – це:
 1. Для полігонометрії 1 розряду найбільша довжина сторони ходу становить:
 1. Суміжний аркуш карти М-36-67 з північної сторони має номенклатуру:
 1. З якою точністю визначаються лінійні елементи центрування та редукції:
 1. Перед лінійними вимірюваннями мірною стрічкою необхідно виконати:
 1. Приведення теодоліта в горизонтальне положення здійснюється за допомогою:
 1. Яке допустиме максимальне число ліній в тахеометричному ході при масштабі зйомки 1:1000, коли роботи виконуються із застосуванням оптичних тахеометрів та теодолітів:
 1. У разі топографічного знімання на карті або на плані зображується:
 1. Визначити вагу лінії, виміряною мірною стрічкою довжиною 800м, при k = 8000:
 1. Як визначаються координати точки зворотною засічкою:
 1. Навідний гвинт алідади горизонтального круга призначений для:
 1. Нівелювання – це польові роботи, в результаті яких визначають:
 1. Меридіан зони, проекція якого на площину зображується у вигляді прямої лінії – це:
 1. Виміряні направлення на пункті Р мають значення: на п. А 0°00,0′; на п. В 35°15,6′; на п. С 47°36,9′. Чому дорівнює кут ВРС?
 1. Що називається місцем нуля:
 1. Чому дорівнює вертикальний кут, виміряний теодолітом 2Т-5 коли:

КЛ = – 2º46,8′         КП = 2º46,0′ 

 1. Для побудови водоохоронної зони доцільно використовувати такий вид ГІС-аналізу:
 1. Основні моделі представлення поверхонь (цифрових моделей рельєфу):
 1. Аерокосмічна зйомка в якому діапазоні електромагнітних хвиль найбільш важлива для створення кадастрових карт?
 1. Просторовий запит – це:
 1. Виберіть відповідь, в якій правильно перераховані найбільш поширені типи баз даних
 1. Яка операція ГІС-аналізу допоможе виділити в базі геоданих всі земельні ділянки певної площі?
 1. Роздільна здатність космічної зйомки – це:
 1. Опис кривої сукупністю відрізків характерно для:
 1. Що таке «реляційні бази даних»?
 1. Поверхня вартостей земельних ділянок житлового призначення може бути побудована за допомогою?
 1. Для чого не може бути використана цифрова модель мезорельєфу?
 1. До активних методів дистанційного зондування відносять?
 1. Які переваги мають безпілотні літальні апарати?
 1. Об’єкти, які в масштабі карти не мають площі, але мають протяжність, відображаються на карті у вигляді?
 1. Що таке атрибутивна (семантична) інформація?
 1. Завдання: відобразити в ГІС дорожню мережу господарства. Яку модель представлення даних краще використати?
 1. Сегмент або дуга – це:
 1. Просторові дані в ГІС визначають:
 1. До завдань законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність відносяться:
 1. Картографічний моніторинг – це:
 1. Об’єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності:
 1. Суб’єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності:
 1. Ким здійснюється державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт?
 1. Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста:
 1. Хто може займатися професійною топографо-геодезичною і картографічною діяльність?
 1. Сертифікованим інженером-геодезистом може бути особа:
 1. До чиєї компетенції відноситься організація державного контролю за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю?
 1. Обов’язкові основні вимоги щодо здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності:
 1. Який орган виконавчої влади організовує і координує виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт?

185. До загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт належать:

 1. Що відноситься до завдань державного геодезичного нагляду?
 1. Порядок створення, надходження і зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та їх використання визначається:
 1. Фінансування загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється:
 1. З якою періодичністю проводиться обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі?
 1. Хто встановлює Порядок охорони геодезичних пунктів?

191. Що є охоронною зоною геодезичних пунктів?

 1. Облік геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі здійснює:
 1. Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється за:
 1. Ким вирішуються спори з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності?
 1. Види відповідальності за порушення законодавства в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:
 1. Що є об’єктом захисту авторського права у картографії?
 1. Державну політику щодо встановлення назв географічних об’єктів визначає:
 1. Мова назв географічних об’єктів, що знаходяться на території України визначається:
 1. Найменування та перейменування одиниць адміністративно-територіального устрою України належить до компетенції:
 1. Державну реєстрацію географічних назв здійснює:
 1. Унормування географічних назв це:
 1. Контроль використання та збереження географічних назв здійснює:
 1. Яким чином проводиться моніторинг геодезичних пунктів ДГМ?
 1. Реєстрація та облік апаратури супутникових радіонавігаційних систем здійснюється:

205. Терміни підвищення кваліфікації сертифікованого інженера-геодезиста:

206. Хто погоджує знесення або перезакладку геодезичних пунктів?

207. Хто може анулювати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста:

 1. Наука, що вивчає форму, розміри земної кулі або окремих ділянок її поверхні шляхом вимірювань називається:
 1. 209. Розділ геодезії, який займається питаннями визначення фігури та розмірів Землі, а також побудовою геодезичної основи задля вивчення земної поверхні – це:
 1. Земний еліпсоїд з певними розмірами і орієнтований певним чином називають:
 1. Який вид нівелювання виконується за допомогою тахеометра?
 1. Яким видом зйомки є тахеометрична зйомка?
 1. Як називають умовну поверхню, яку отримують відкладенням по нормалі аномалій висоти від поверхні відлікового еліпсоїда?
 1. Як називають площину, яка проходить через центр Землі перпендикулярно до осі її обертання?
 1. Що є початком відліку географічних координат?
 1. Що приймають за початок відліку координат у кожній зоні?
 1. Від чого залежить кількість рейкових точок при зйомці ситуації та рельєфу?
 2. Горизонталі на плані тахеометричної зйомки проводяться шляхом:
 1. Чим визначається номенклатура аркуша карти масштабу 1:1 000 000?
 1. Проекція Гауса-Крюгера є:
 1. Розмір за широтою рамки трапеції масштабу 1:50 000 дорівнює:
 1. Зближення меридіанів – це:
 1. Номенклатура аркушу карти 1:25000 має вигляд:
 1. Випадкові похибки – це:
 1. Пряма засічка полягає у визначенні координат додаткового пункту за:

226. Кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора – це:

227. Двогранний кут між площинами геодезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана – це:

 1. Кут, утворений прямовисною лінією в даній точці і площиною, перпендикулярною до осі обертання Землі – це:

229. Двогранний кут між площинами астрономічного меридіана даної точки та початкового астрономічного меридіана – це:

 1. Положення точки на місцевості в географічній системі координат визначається:

231. Основна картографічна проекція для виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт в Україні:

232. Висота точки, яка визначається над рівнем моря – це:

233. Яка прийнята в Україні система висот?

234. Що таке геодезична висота?

235. Різниця висот двох точок – це:

236. Зменшене зображення частини земної поверхні, створене без врахування кривизни Землі – це:

237. Зменшене (масштабоване), узагальнене, побудоване за визначеними математичними законами (законами картографічних проекцій) зображення значних ділянок або всієї площі земної поверхні, інших небесних тіл або позаземного простору на площині – це:

238. Що приймається за вісь абсцис (х) у системі координат, побудованій на основі проекції Гауса-Крюгера?

239. Що таке проекція Гауса-Крюгера?

240. Що приймається за вісь ординат (у) у системі координат, побудованій на основі проекції Гауса-Крюгера?

 1. Як у проекції Гауса-Крюгера вся земна поверхня поділяється на зони?

242. Для уникнення від’ємних значень ординат на яку величину переносять початок координат в зоні:

 1. Систему поділу земної поверхні на окремі аркуші топографічних карт і їх позначення називають:
 1. Що використовують для зображення ситуації на планах та картах?

 245. Чим зображається рельєф на планах та картах?

 1. Аркуші топографічної карти масштабу 1:1 000 000 діляться на аркуші топографічної карти масштабу 1:100 000 у кількості:
 1. Аркуші топографічної карти масштабу 1:100 000 діляться на аркуші топографічної карти масштабу 1:50 000 у кількості:
 1. Яка номенклатура у аркуша топографічної карти масштабу 1:1 000 000?
 1. Яка номенклатура у аркуша топографічної карти масштабу 1:100 000?
 2. Збереження інформації про географічні та геометричні елементи місцевості на комп’ютері називають:
 3. Орієнтування лінії на місцевості – це:
 4. Горизонтальний кут між північним напрямком географічного меридіана і північним напрямком вертикальної лінії координатної сітки – це:
 5. Горизонтальний кут, який відраховують за ходом годинникової стрілки від північного напряму меридіана до заданого напряму – це:
 6. Горизонтальний кут, який відраховують від північного напрямку осьового меридіана (або лінії, паралельної йому) до даного напрямку за ходом годинникової стрілки – це:
 7. Гострий кут, який відраховують від найближчого (північного або південного) напряму осьового мередіану до заданого напряму – це:
 1. Прямокутні координати точки по карті (плану) визначають:
 1. Задача, в якій за даними координатами однієї точки, дирекційному куту напрямку з цієї точки на іншу та відстані між ними, знаходять координати іншої точки – це:
 1. Задача визначення дирекційного кута і горизонтальної відстані між точками лінії за відомими координатами двох точок – це:
 1. Замкнута поверхня, яка в кожній своїй точці перпендикулярна до напряму сили тяжіння (прямовисної лінії ), – це:
 1. Висота точки над поверхнею геоїда – це:
 1. Нерівності земної поверхні природного походження – це:
 1. Осьовий меридіан на топографічній карті збігається або паралельний:
 1. Масштаб, який виражається у вигляді правильного дробу і його знаменник показує ступінь зменшення елементів на папері порівняно з їх величиною на місцевості, – це:
 1. Водозбірна площа – це:
 1. Площі на картах та планах визначають способами:
 1. Що таке рівноточні вимірювання?
 1. Якими критеріями оцінюється точність рівноточних вимірювань?
 1. Як називають відхилення результату вимірювання від його точного значення:
 1. Які похибки називають випадковими?
 1. Що таке нерівноточні вимірювання?

271. Теодоліти класифікують за:

272. Рекогносцирування пунктів це:

273. Високоточні теодоліти:

274. За сферою застосування та призначенням теодоліти поділяються на:

75. За точністю теодоліти поділяються на:

 1. Що визначають під час виконання польових робіт з нівелювання?

277. Метод вимірювання перевищення за допомогою горизонтального променя візування зорової труби – це:

278. Якими способами може виконуватись геометричне нівелювання?

279. Метод вимірювання перевищення за допомогою похилого візирного променя зорової труби – це:

 1. Складові геодезичної (планової) мережі Державної геодезичної мережі:

281. Які існують методи побудови геодезичних мереж?

 1. Тріангуляція – це:
 1. Трилатерація – це:

284. Побудована на місцевості система ламаних ліній з виміряними довжинами ліній та горизонтальними кутами між ними – це: 285. Що є головною геодезичною основою топографічних знімань?

 1. Геодезична інформація – це:
 1. В системі координат, побудованої на основі проекції Гауса-Крюгера ордината точки становить у = 6 520 000 м, отже дана точка знаходиться в координатній зоні номер:
 1. Прямокутні геодезичні координати точки визначаються:
 1. Максимальна довжина тахеометричного ходу при масштабі зйомки 1:1000:
 1. Відстані до рейкових точок вимірюються:
 1. Із результатів рівноточних вимірювань остаточним буде значення:
 1. Із результатів нерівноточних вимірювань остаточним буде значення:
 1. Знімання, при якому отримують топографічний план місцевості – це:

294. Знімання, при якому на плані місцевості викреслюється ситуація і рельєф – це:

295. Державна геодезична референцна система координат:

296. Державна геодезична мережа – це:

297. Періодичне обстеження та оновлення геодезичних, гравіметричних пунктів і нівелірних реперів проводяться:

298. Геодезична мережа згущення – це:

 1. Для визначення положення точок методом GPS-спостережень одночасно потрібно спостерігати не менше:
 1. Який принцип роботи супутникових радіонавігаційних систем?
 1. Супутникові радіонавігаційні системи забезпечують:
 1. Інформація про місця розміщення супутників в будь-який момент часу – це:
 1. Які сектори включають сучасні супутникові системи позиціонування?
 1. Від скількох супутників достатньо прийняти сигнал для того, щоб визначити координати?
 1. Методи вимірювань в супутникових радіонавігаційних системах поділяють на:
 1. Для створення планової геодезичної мережі супутниковим методом використовуються:
 1. Режим реального часу (RTK) це:

308. Для створення планової геодезичної мережі супутниковим методом одночасно потрібно вести GPS-спостереження не менше ніж:

 1. Складові Державної геодезичної мережі:

310. Державні висотні мережі поділяються на:

311. Які нівеліри використовують для нівелювання ІІІ та IV класів?

312. Як прокладають нівелірні ходи при нівелюванні IV класу?

313. При нівелюванні IІІ класу нівелірні ходи прокладають:

314. Гранична нерівність відстаней від нівеліра до рейок при нівелюванні IV класу на станції:

315. Гранична нерівність відстаней від нівеліра до рейок при нівелюванні IІІ класу на станції:

 1. Для геодезичного забезпечення топографічної зйомки у масштабі 1:2 000 встановлюються такі норми щільності геодезичних пунктів та реперів Державної геодезичної мережі:
 1. Для геодезичного забезпечення топографічної зйомки у масштабі 1:5 000 встановлюються такі норми щільності геодезичних пунктів та реперів Державної геодезичної мережі:
 1. Для геодезичного забезпечення топографічної зйомки у масштабі 1:25 000 та 1:10 000 встановлюються такі норми щільності геодезичних пунктів та реперів Державної геодезичної мережі:
 1. Нівелірна мережа II класу створюється всередині полігонів I класу окремими лініями або системами з вузловими пунктами, утворюючи полігони з периметром:
 1. В основі визначення координат GNSS-приймача лежить:

321. Вихідний пункт Балтійської системи висот 1977 року:

 1. WGS-84 – це:
 1. Положення пунктів Державної геодезичної мережі визначають в:
 1. Проекція UTM – це:
 1. Фізичне поле, зумовлене тяжінням маси Землі і відцентровою силою– це:
 1. Аномалія сили тяжіння – це:

327. Лінії, які збігаються з напрямком дії сили тяжіння і перпендикулярні до рівня поверхні в будь-якій її точці – це:

328. Розділ геодезії, який вивчає методи геодезичних робіт, що виконуються при дослідженнях, в проектуванні, в будівництві і експлуатації різних будівель та споруд, при розвідці корисних копалини, а також при використанні і захисті природних ресурсів – це:

329. Процес отримання необхідних картографічних матеріалів та технічних характеристик для надійного розв’язання задач проектування, зведення та експлуатації споруди – це:

330. Проектна вісь лінійної споруди визначена  на топографічній карті та на місцевості має назву:

331. Слід перетину траси споруди вертикальною площиною, перпендикулярною до її осі – це:

 1. Метод спостережень за вертикальними зміщеннями:
 1. Трасою називається:
 1. Загальним принципом геодезичної розбивки споруди є:
 1. Довжина лінії на плані масштабу 1:2 000 складає 17,85 см. У цьому випадку на місцевості її довжина дорівнює:

336. Вид інженерно-геодезичних вишукувань для визначення найсприятливішого в технічному відношенні та економічно вигідного варіанта положення осі проектної споруди – це:

 1. Геодезичні розмічувальні роботи виконують способами:
 1. Система закріплених у вершинах квадратів або прямокутників опорних точок називається:
 1. Геодезичну підготовку для перенесення проекта в натуру виконують:
 1. Елементи геодезичних розмічувальних робіт:
 1. Визначення просторових координат точок поверхні об’єкта – це:
 1. Наука про географічні карти, про методи їх створення і використання– це:
 1. Наука, яка вивчає форму, розміри, розташування та інші кількісні та якісні характеристики об’єктів за їх фотографічним зображенням – це:
 1. Дистанційне зондування Землі– це:
 1. Державною базовою топографічною картою є:
 1. Відношення довжини відрізка на плані (карті) до її горизонтальної проекції на місцевості – це:
 1. Систему нумерації і позначення окремих листів топографічних карт називають:
 1. Періодичність оновлення державних топографічних карт становить:
 1. Довжина відрізка на місцевості, яка дорівнює 0,1 мм на топографічній карті – це:
 1. Як називається відбір і узагальнення об’єктів місцевості при їх відображенні на карті?
 1. Процес відтворення на існуючих картах змін, що сталися на місцевості за певний період часу – це:
 1. Що таке картографічна семантика?
 1. Як називається трикутник на поверхні еліпсоїда, утворений геодезичними лініями?
 1. Графічна точність карти масштабу 1:25 000 складає:
 1. Об’єкти, які відображають на топографічних планах позамасштабними умовними знаками, – це:
 1. Комплекс процесів, які виконуються для створення топографічних карт і планів, з використанням фотоматеріалів, обладнання і спеціальних транспортних засобів – це:
 1. Для планових розпізнавальних знаків вибирають контурні точки, які розпізнаються на аерофотознімку і місцевості з точністю ___ у масштабі створюваного плану:
 1. Які величини відносяться до елементів внутрішнього орієнтування знімка (положення центра проекції відносно площини знімка)?
 1. До елементів зовнішнього орієнтування знімка (величини, які визначають положення центра проекції і площини знімка в момент фотографування відносно системи координат) відносяться:
 1. Поперечним паралаксом в фотограмметрії називають:
 1. Як класифікують проекції за характером спотворень?
 1. Цифрове подання просторових об’єктів, що відповідають складу топографічних карт – це:
 1. Цифрове подання рельєфу у вигляді тривимірного покриття – це:
 1. Фотографічний план місцевості на точній геодезичній основі, отриманий шляхом аерофотознімання з подальшим перетворенням аерофотознімків з центральної проекції в ортогональну – це:
 1. Побудова моделі місцевості по знімках, що належить одному або декільком маршрутам, і зовнішньому орієнтуванні цієї моделі – це:
 1. Точка місцевості з необхідною точністю розпізнана на місцевості, для якої визначені геодезичним методом просторові координати – це:
 1. Система технічних і програмних засобів, за допомогою яких здійснюється опрацювання зображень (цифрових знімків) – це:
 1. Геоінформаційна система – це:
 1. Процес розпізнавання і фіксування умовними знаками на аерофотознімках змісту і розташування елементів місцевості – це:
 1. Фотографічне зображення місцевості в ортогональній проекції, створене з урахуванням вимог до топографічної карти відповідного масштабу в умовних знаках – це:
 1. Процес перетворення нахиленого знімка будь-якого масштабу в горизонтальний знімок заданого масштабу – це:
 1. Як називається згущення опорної мережі камеральним методом за допомогою аерофотознімків і фотограмметричних приладів?
 1. Ортофотокарти (фотокарти) створюються з метою:
 1. Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів веде:
 1. Затвердження державних цільових програм щодо забезпечення потреб України в топографо-геодезичній та картографічній продукції відносять до компетенції:
 1. Встановлення єдиної державної системи координат відноситься до компетенції:
 1. Нормативно-технічна документація у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності встановлює:
 1. Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної та картографічної діяльності включає:
 1. Повторне складання кваліфікаційного іспиту для сертифікації інженера-геодезиста можливе:
 1. Рішення про позбавлення інженера-геодезиста кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржено:
 1. Для визначення висот точок вихідними даними є:
 1. Слід перетину рельєфу місцевості вертикальною площиною, відображений на площині у заданих горизонтальному і вертикальному масштабах, – це:
 1. Рівні в геодезичних приладах використовують для:
 1. Основним кутомірним приладом є:
 1. Кут нахилу – це:
 1. Місце нуля (МО) – це:
 1. За геометричною схемою осі та площини теодоліта мають бути:
 1. У теодоліті фокусування зображення на предмет здійснюється за допомогою:
 1. Бусоль призначено для:
 1. До вимірювання горизонтального кута необхідно виконати:
 1. У яких випадках використовують спосіб кругових прийомів?
 1. Промінь візування автоматично приводиться в горизонтальне положення у нівелірів:
 1. Під час технічного нівелювання відлік по рейці беруть:
 1. На пунктах мережі тріангуляції вимірюються:
 1. У трикутниках мережі трилатерації вимірюються:
 1. У теодолітному ході прирости координат визначають за:
 1. У разі спрощеного або роздільного вирівнювання теодолітного ходу нев’язка у приростах координат розподіляється:
 1. Знімання, під час якого отримують план місцевості із елементів ситуації без рельєфу, – це:
 1. Система спостереження за станом схоронності геодезичних пунктів з метою аналізу стійкості їх просторового положення у часі для встановлення можливості використання таких пунктів як геодезичної основи – це:
 1. Пункти геодезичних мереж 4 класу та 1 і 2 розряду, що будуються для згущення Державної геодезичної мережі – це:
 1. Способи створення планових геодезичних мереж:
 1. Положення тахеометра в методі вільної станції найчастіше визначається такою просторовою засічкою:
 1. Щільність геодезичної основи повинна бути доведена побудовою геодезичних мереж згущення в містах, селищах та інших населених пунктах і на промислових майданчиках не менше ніж до:
 1. Геодезичне знімання з ціллю визначення відповідності реального положення збудованих конструкцій проектному положенню називають:
 1. Які з перерахованих систем не є супутниковою навігаційною системою?
 1. Яке знімання називається фототеодолітним?
 1. Залежно від виду допоміжної геометричної поверхні картографічні проекції бувають:
 1. Компоненти ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox, ArcScene, ArcGlobe є частиною програмного продукту:
 1. Картографічною генералізацією називають:
 1. Що є геодезичним датумом, визначеним у Глобальній системі геодезичних спостережень GGOS (Global Geodetic Observing System)?
 1. Чи можна вимірювати віддаль на відбивач електронним тахеометром в режимі вимірювань «без відбивача»?
 1. Який основний недолік цифрового кодового нівеліра?
 1. За закономірностями прояву похибки геодезичних вимірів поділяють на:
 1. За джерелами виникнення похибки геодезичних вимірів поділяють на:
 1. Чим зумовлена необхідність використання різних методів і програмних комплексів опрацювання первинних результатів супутникових спостережень:
 1. Метод використання карт для пізнання зображених на них об’єктів, явищ та процесів називається:
 1. Точність центрування приладу в умовах будівельного майданчика (через менші віддалі від приладу до марки) у порівнянні з незабудованою територією повинна бути:
 1. Пункти геодезичної розмічувальної мережі будівельного майданчика закріплюються:
 1. Заключним етапом всього комплексу інженерно-геодезичних робіт на об’єкті є:
 1. Топографо-геодезичні та картографічні роботи – це:
 1. Земельні ділянки, на яких розташовані геодезичні пункти, зі смугою землі завширшки один метр уздовж меж геодезичних пунктів є:
 1. Геопросторові дані – це:
 1. Сертифіковані інженери-геодезисти несуть відповідальність: